Унутрашња организација


У свом саставу Завод има следеће организационе јединице:
1. Одељење општих послова,
2. Одељење за истраживање, заштиту и документацију,
3. Одељење за архитектуру,
4. Одељење за сликарство и физичко-хемијска лабораторија

ОДЕЉЕЊЕ ОПШТИХ ПОСЛОВА
Одељење општих послова има у свом саставу следеће јединице:

  1. Секретаријат
  2. Рачуноводство

1. У секретаријату се обављају стручни послови правне заштите непокретних културних добара, прате се и примењују закони и други прописи и израђују нормативни акти Завода, обављају се послови из области радних односа, јавних набавки, спровођење управног поступка, израђују предлози одлука за проглашење категоризацију непокретних културних добара и обављају други послови из области примене правних прописа, обављају послови архиве, дактилографски послови, као и послови одржавања пословних просторија и старање о њиховој безбедности као и о исправности моторних возила Завода и друге опреме у Заводу.

2. У рачуноводству се обављају стручни послови рачуноводства и књиговодства уз праћење финансијских прописа и набавку материјала и инвентара за Завод и радилишта Завода. Израђује се годишња анализа прихода и расхода, врши контрола финансијске документације, као и израда периодичног и годишњег рачуна.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА АРХИТЕКТУРУ
У Одељењу за архитектуру обављају се следећи послови:
истраживање и валоризација непокретних културних добара;
израда техничке документације о непокретним културним добрима;
утврђивање предлога услова за извођење мера техничке заштите и других радова на непокретним културним добрима;
израда пројеката мера техничке заштите и других архитектонско-грађевинских радова на непокретним културним добрима;
израда предлога сагласности на пројекте мера техничке заштите и других архитектонско-грађевинских радова на непокретним културним добрима;
конзерваторски надзор над извођењем архитектонско-грађевинских мера техничке заштите непокретних културних добара;
пријем архитектонско-грађевинских радова на непокретним културним добрима;
учешће у изради и израда просторних и урбанистичких планова.
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ, ЗАШТИТУ И ДОКУМЕНТАЦИЈУ
У Одељењу за истраживање, заштиту и документацију обављају се следећи послови:
истраживање, валоризација, централни регистар и документација о непокретним културним добрима;
археолошка истраживања и ископавања;
послови фотослужбе и фототеке;
вођење техничке документације и планотеке;
извоз добара која уживају претходну заштиту;
издавачка делатност;
вођење библиотеке.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА СЛИКАРСТВО И ФИЗИЧКОХЕМИЈСКА ЛАБОРАТОРИЈА
Одељење за сликарство и физичкохемијска лабораторија има у свом саставу следеће јединице:
1. Атеље за конзервацију зидних слика, икона, иконостаса, мозаика и пластике;
2. Физичко-хемијску лабораторију.

У Атељеу за конзервацију зидних слика, икона, иконостаса, мозаика и пластике обављају се следећи послови:
Испитује се стање, узроци оштећења, угрожености и пропадања културних добара, састав материјала од којих су начињени и технологију њихове израде, услове под којима егзистирају, испитује средства и методе за заштиту културних добара и стара се о примени одабраних. Израђују се планови, врши истраживање и евидентирање споменика културе и добара која уживају претходну заштиту, истраживање материјала за потребе конзерваторске праксе и објављивање резултата истраживања, израда документације о живопису, мозаицима, иконопису и покретним културним добрима, каменој пластици и скулптури и изведеним конзерваторско-рестаураторским радовима, израда пројеката и елабората за извођење конзерваторско-рестаураторских радова и презентација, руковођење извођењем и непосредно извођење тих радова, истраживања у циљу изналажења нових метода и материјала за конзервацију и рестаурацију зидног сликарства, покретних културних добара и камене пластике и скулптура, израда студија и монографија о споменицима културе, остваривање увида у заштиту и коришћење споменика културе од великог и од изузетног значаја и предлагање мера заштите, послови пропагирања културног наслеђа и стручног усавршавања кадрова путем држања предавања, учествовање путем реферата на семинарима, курсевима.

У физичко-хемијској лабораторији обављају се следећи послови испитивања: узорака, процеса који се користе при конзервацији и рестаурацији, материјала који се користе при конзервацији и рестаурацији, услова у којима се споменика налази. Испитују се узорци материјала који се користе при изради уметничког дела (зидне слике, штафелајне слике, декорације, предмети), затим грађевински материјали када је објекат у питању (цигла, камен, дрво, малтер). Врши се испитивање процеса, њихово карактерисање, побољшање (ињектирање, консолидација, чишћење), затим испитивање материјала хемијских и физичких карактеристика материјала који се користе при конзервацији и рестаурацији, одређивање начина примене као испитивање услова микроклиматских услова, разних утицаја средине на деградацију споменика.


Наша издања

Монографија "Светска културна баштина - Србија" је прва публикација која на једном месту, на научан, али и популаран начин, уз богату документарну градју, представља споменике културе у Србији који су под заштитом UNESCO-а.