Садржај ПДФ (304 KB)
Расправе и студије/Traités et études    
  Јованка Калић    
  Трговиште и Рас ПДФ (216 KB)
  Trgoviste et la ville de Ras
  Бранислав Тодић    
  Представа Христа са апостолима на западном порталу Студенице ПДФ (1,66 МB)
  La représentation du Christ avec les apôtres sur le portail occidental de Studenica
  Даница Поповић    
  Представа владара над „царским вратима" цркве Св. арханђела код Призрена ПДФ (644 KB)
  Représentation des souverains audessus du «portail impérial» des Saints-Archanges à proximité de Prizren
  Бранислав Цветковић    
  Нови прилози проучавању ктиторске композиције y Раваници ПДФ (936 KB)
  Nouvelle contribution aux recherches sur la composition de ktitor à Ravanica
  Зоран Ракић    
  Житијна икона св. Кузмана и Дамјана сликара Радула из 1673/74. године ПДФ (956 KB)
  Scènes de la vie de saints Cosme et Damien sur une icône peinte par Radul en 1673/74
  Мирослав Тимотијевић    
  Идејни програм зидног сликарства y олтарском простору манастира Крушедола ПДФ (3,05 МB)
  Répertoire de la peinture murale dans le sanctuaire du monastère de Krušedol
Прилози/Contributions    
  Живко Микић ПДФ (328 KB)
  Виминацијум — прилог познавању историје медицине
  Viminatium — Contribution à la connaissance de l'histoire de la médecine
  Часлав Јордовић ПДФ (960 KB)
  Грнчарски и цигларски центар y Виминацијуму
  Centre astisanal de fabrication de la poterie et des briques
  Александар Јовановић Млађан Цуњак ПДФ (1,54 МB)
  Археолошка истраживања y Дубравици током 1989. и 1990
  Fouilles archéologiques à Dubravica au cours des années 1989. et 1990
  Радмила Зотовић    
  Римски камени лавови из збирке Народног музеја y Ужицу ПДФ (1,01 МB)
  Les lions de pierre romains dans la collection du Musée National d'Užice
  Владислав Ристић    
  Новооткривене фреске y цркви Св. Богородице манастира Наупаре ПДФ (1,51 МB)
  Les fresques découvertes récemment dans l'église Sainte Vierge du monastère de Naupara
  Јанко Магловски    
  Симболика кринова на гробу монахиње Јефимије ПДФ (620 KB)
  La symbolique du lys sur le sarcophage de la religieuse Euphémie
  Олга Зиројевић    
  Попис манастира Смедеревског санџака из 1516 ПДФ (200 KB)
  Rôle d'impôts des monastères du Sandžak de Smédérévo de 1516
  Радомир Станић    
  Стари српски надгробни споменици y Мостару — епитафи надгробника на Пашиновачком гробљу ПДФ (3,86 МB)
  Anciens monuments funéraires Serbes à Mostar — épitaphes du cimetière de Pašinovac
  Александар Кадијевић ПДФ  
  Прилог проучавању дела архитекте Николе Краснова y Југославији (1922—1939) (1,05 МB)
  Contribution à l'étude de l'oeuvre de Nicolas Krasnov en Yougoslavie (1922-1939)
Критике и прикази/Critiques et comptes — rendus ПДФ (608 KB)
  Милка Чанак-Медић
  Поводом књиге Ђурђа Бошковића „МАНАСТИР ХИЛАНДАР. Саборна црква: Архитектура", из серије Споменици српске архитектуре средњег века, Републички завод за заштиту споменика културе, Београд 1992. 71 стр. текста, 26 стр. црнобелих илустрација, интегрални текст и на француском језику, индекс на српском и на француском језику
  Војислав Ј. Ђурић
  Поводом књиге „СТАРО НАГОРИЧИНО" Бранислава Тодића, Републички завод за заштиту споменика културе, „Просвета" и Српска академија наука и уметности, Београд 1993. 138 стр. текста илустрованих цртежима, 16 стр. колор репродукција, 103 црнобелих репродукција, 10 стр. резимеа на француском језику, 12 стр. индекса и 2 стр. легенди на француском језику
  Милка Чанак-Медић
  Бранислав Тодић, „СТАРО НАГОРИЧИНО". Првобитна грађевина и архитектура цркве из XIV века, стр. 35—70, цртеж 7—11, сл. 1—7, Републички завод за заштиту споменика културе, „Просвета" и САНУ, Београд, 1993
  Александра Давидов
  Carolyn L. Connor, „ART AND MIRACLES IN MEDIEVAL BYZANTIUM: THE CRYPT AT HOSIOS LOUKAS AND ITS FRESCOES", Princeton 1991, 123 стр. текста, 12 илустрација y боји и 100 црнобелих. Библиографија и индекс
  Смиљка Габелић
  Linda Safran, „SAN PIETRO AT OTRANTO. BYZANTINE ART IN SOUTH ITALY" (San Pietro ad Otranto. Arte byzantina in Italia mеridionale); Издање: Rari Nantes, Roma 1992. 434 стр. текста (208 енглески текст, 215—434 италијански превод), списак скраћенца, 28 цртежа, 86 црнобелих репродукција, 8 колор репродукција
  Светлана Поповић
  „ТНЕ JUDEAN DESERT MONASTERIES IN THE BYZANTINE РERIOD "(Манастири Јудејске пустиње y византијско доба) Yizhar Hirschfeld (Јизар Хиршфелд); Издање: Yale University Press, New Haven — London 1992. 282 стр. текста, 137 илустрација, библиографија и индекс
  Радомир Станић
  Драгиша Милосављевић, „ЦРКВА БРВНАРА У ДУБУ", Ужице, РО „Кадињача", 1994, стр. 106
  Радомир Станић
  Миланка Тодић, „ИСТОРИЈА СРПСКЕ ФОТОГРАИЈЕ" (1839—1940), Београд, „Просвета" — Музеј примењених уметности, 1993. стр. 207 + резиме на енлеском језику, 77 црнобелих и 8 колор фотографија
     
Саопштења XXVI/ 1994 | Communications XXVI / 1994
ВРХ