Републички завод за заштиту споменика културе - Београд

На основу члана 38. тачка 9) a у вези чл. 23, 26. и 27. Стаута Републички завод за заштиту споменика културе бр. 11-772/2018 од 15.10.2018 и бр. 11-381/2021 од 12.07.2021. године и на основу Одлуке Управног одбора број: 11-451/2021 од 23.08.2021. године Управни одбор Републичког завода за заштиту споменика културе у Београду, расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА

РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ

СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ

На конкурс за директора Републичког завода за заштиту споменика културе у Београду, може се јавити кандидат који испуњава следеће услове:

 1. Високо образовање: на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука (економске, правне, историјске и археолошке), техничко- технолошких наука (архитектура, грађевинско инжењерство, технолошко инжењерство), природно-математичких наука (физичко-хемијске и хемијске) и поља уметности (ликовне уметности, примењене уметности и дизајн);
 2. најмање пет година радног искуства у култури;
 3. да кандидат има искуство у руковођењу различитим организационим облицима - основним и унутрашњим (директор, заменик, помоћник директора, руководилац унутрашње организационе јединице установа или другог правног лица, итд.) или искуство у активностима руковођења при реализацији пројеката;
 4. да се против кандидата не води истрага и да није подигнута оптужница за кривична дела за која се гони по службеној дужности, као и да није осуђиван за кривична дела која га чине недостојним за обављање дужности директора;
 5. знање страног језика;
 6. знање рада на рачунару;
 7. држављанство Републике Србије;
 8. општа здравствена способност.

Конкурсна документација за именовање директора треба да садржи следеће доказе:

 1. предлог програма рада и развоја Завода за период од четири године;
 2. диплому о стеченој стручној спреми;
 3. доказ о радном искуству (уговори, потврде, решења и други акти из којих се може утврдити на којим пословима и с којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство и искуство на руководећим пословима);
 4. биографију са библиографијом својеручно потписану која садржи податке о досадашњем раду и оствареним резултатима;
 5. уверење, не старије од шест месеци, да се против кандидата не води истрага и да против њега није подигнута оптужница за кривична дела за која се гони по службеној дужности;
 6. уверење да кандидат није правноснажно осуђиван издато после дана објављивања конкурса;
 7. уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци);
 8. извод из матичне књиге рођених;
 9. фотокопију личне карте;
 10. доказ о општој здравственој способности – оригинално лекарско уверење издато од стране здравствене установе регистроване за издавање уверења;
 11. доказ о знању страног језика (потврда о положеном испиту на студијама или уверење – потврда установе или школе страних језика и сл.) и доказ о познавању основних прoгрaмa зa рaд нa пeрсoнaлнoм рaчунaру (уверење – потврда установе или школе рачунара и сл.).

Докази – документа се прилажу у оригиналу или копији овереној код јавног бележника.

Приликом састављања листе кандидата, Управни одбор ће ценити и следеће чињенице:

 1. да кандидат познаје пословање установа културе;
 2. да кандидат поседује високо развијенe стручне и организационе способности и знања; искуства и референце у области заштите културног наслеђа, а посебно заштите непокретног културног наслеђа као и референтне научне радове;
 3. квалитет предложеног програма рада и развоја Завода из поднете конкурсне документације.

Документа за конкурс кандидати достављају у оригиналу или овереним копијама.

Управни одбор ће у року од 30 дана од дана завршетка конкурса извршити избор кандидата и предлог листе кандидата доставити министарству надлежном за послове културе.

Директора Републичког завода за заштиту споменика културе именује Влада Републике Србије на период од четири године, на основу предлога Управног одбора Завода, који је претходно прихваћен од стране министарства надлежног за послове културе.

Пријаве са доказима о испуњавању услова са назнаком „За конкурс“ достављају се у затвореној коверти поштом или лично на адресу : Републички завод за заштиту споменика културе – 11000 Београд, Радослава Грујића бр. 11, радног дана од 09 до 15 часова, у року од 15 дана од дана објављивања јавног конкурса.

Неблаговремене и недопуштене пријаве биће одбачене решењем против кога се може изјавити жалба министарству надлежном за послове културе, у складу са Законом о општем управном поступку.

Сва обавештења о јавном конкурсу могу се добити на телефон 011/2451 642 Бранислав Орлић.

Преузмите конкурс за именовање директора (ПДФ - 80 KB)

ВРХ