Na osnovu člana 21. tačka 1) Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05dr.zakon) i člana 44. stav 1. tačka 1) Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09), Upravni odbor Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture Beograd, na sednici održanoj dana 25. novembra 2011. godine, doneo je

S T A T U T

REPUBLIČKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE BEOGRAD

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim statutom uređuju se: pravni status, naziv i sedište Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture Beograd (u daljem tekstu: Zavod), odgovornost za obaveze u pravnom prometu; zastupanje i predstavljanje Zavoda; delatnost Zavoda, unutrašnja organizacija; organi, sastav, način imenovanja i nadležnosti; planiranje, finansiranje, obaveštavanje zaposlenih, javnost rada i poslovna tajna, zaštita prava zaposlenih, saradnja sa sindikatom i druga pitanja od značaja za rad Zavoda, u skladu sa zakonom.

Član 2.

Zavod je ustanova kulture koja obavlja poslove zaštite nepokretnih kulturnih dobara u skladu sa zakonom, ovim statutom i drugim opštim aktima Zavoda.

Član 3.

Zavod je osnovan Rešenjem Vlade Narodne Republike Srbije br. 604 od 25. juna 1947. godine, pod nazivom: „Zavod za zaštitu i naučno proučavanje spomenika kulture Narodne Republike Srbije“, a rešenjem Izvršnog veća Narodne Skupštine Narodne Republike Srbije 4 br. 181. od 9. aprila 1960. godine („Službeni glasnik NR Srbije”, broj 16/60) produžio je sa radom pod sadašnjim nazivom.

Skupština Socijalističke Republike Srbije na sednici Republičkog veća od 13. aprila i na sednici Prosvetnokulturnog veća od 12. aprila 1972. godine, donela je Odluku o davanju saglasnosti na odluku Radne zajednice Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Beogradu o pripajanju Jugoslovenskog instituta za zaštitu spomenika kulture u Beogradu Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture u Beogradu, br. 50 od 13. aprila 1972. godine.

Zavod je upisan u sudski registar kod Privrednog suda u Beogradu, broj Registarskog uloška 513500.

U vlasničkom listu zgrada i pomoćni objekti Zavoda nalaze se na kat. parcelama br. 1203/1, 1203/2 i 1204, koje su upisane u listu nepokretnosti br. 1520 i 3025 KO Vračar.

Zgrada i pomoćni objekti su državna svojina Republike Srbije.

II. PRAVNI STATUS, NAZIV I SEDIŠTE ZAVODA

Član 4.

Zavod je pravno lice koje obavlja delatnost od opšteg interesa.

Zavod je neprofitna javna služba koja obavlja poslove u oblasti kulture kojima se obezbeđuje ostvarivanje prava građana, odnosno zadovoljenje potrebe građana i organizacija kao i ostvarivanje drugog zakonom utvrđenog interesa u oblasti kulture.

Kao javna služba Zavod je organizovan i posluje kao ustanova kulture, čiji je osnivač Republika Srbija, a osnivačka prava vrši Vlada Republike Srbije (u daljem tekstu: Vlada).

Nadzor nad zakonitošću rada Zavoda vrši ministarstvo nadležno za kulturu.

Javnost rada obezbeđuje se u skladu sa zakonom i odredbama ovog Statuta

Član 5.

Zavod posluje pod punim nazivom: „Republički zavod za zaštitu spomenika kulture – Beograd“

Skraćeni naziv Zavoda je: „RZZZSK Beograd“

Sedište Zavoda je: Beograd, opština Vračar, Ul. Radoslava Grujića br. 11

O promeni sedišta i naziva odlučuje Upravni odbor Zavoda (u daljem tekstu:

Upravni odbor) uz saglasnost osnivača.

Član 6.

Zavod ima svoj račun koji se vodi kod Uprave za trezor.

Član 7.

Zavod ima pečat okruglog oblika, prečnika 32 mm, na kome je u kružnom slogu na srpskom jeziku ćiriličnim pismom ispisan tekst: „Republički zavod za zaštitu spomenika kulture – Beograd“, a u unutrašnjem krugu nalazi se grafička predstava dva grifona koji su okrenuti jedan prema drugome.

Zavod ima mali pečat okruglog oblika prečnika 25 mm, na kojem je uz rub pečata na srpskom jeziku ćiriličnim pismom ispisan tekst: „Republički zavod za zaštitu spomenika kulture“, a u sredini vodoravno upisano je: Beograd.

Zavod ima štambilj pravougaonog oblika veličine 60h25 mm, sa ispisanim tekstom na kome je na srpskom jeziku ćiriličnim pismom ispisan tekst: „Republički zavod za zaštitu spomenika kulture – Beograd“ i mestom za broj i datum.

Način korišćenja, čuvanja i uništavanja pečata i štambilja i njihov broj, utvrđuje se odlukom direktora Zavoda (u daljem tekstu: direktor).

Spisak svih pečata i štambilja sa otisnutim i naznačenim izgledom, kao i naznačenim prestankom njihove upotrebe, čuva se u arhivi Zavoda.

Uz otiske pečata lice kome je pečat poveren na čuvanje stavlja i svojeručni potpis sa naznakom vremena od kada je počeo i do kada je koristio pečat.

III. ODGOVORNOST ZA OBAVEZE U PRAVNOM PROMETU

Član 8.

Zavod ima svojstvo pravnog lica sa pravima, obavezama i odgovornostima u pravnom prometu u odnosu na sredstva sa kojima raspolaže, u skladu sa zakonom.

Član 9.

Zavod u pravnom prometu sa trećim licima istupa u svoje ime i za svoj račun i odgovara celokupnom svojom imovinom potpuna odgovornost (skraćeno: p.o.).

Odgovornost za obaveze iz stava 1. ovog člana se ne odnose na kulturna dobra, kao i na drugu imovinu koja je svojina Republike Srbije.

IV. ZASTUPANjE I PREDSTAVLjANjE

Član 10.

Zavod zastupa i predstavlja direktor.

Direktora u slučaju odsutnosti zamenjuje pomoćnik direktora ili zaposleni koga direktor ovlasti.

Ovlašćenje iz stava 2. ovog člana daje se u pisanom obliku.

Lice koje zamenjuje direktora ima sva prava i dužnosti direktora.

Član 11.

Direktor je ovlašćen da, u ime Zavoda, u okviru registrovane delatnosti, a u granicama zakonskih ovlašćenja, zaključuje ugovore i vrši druge pravne radnje, kao i da zastupa Zavod pred sudovima i drugim organima.

Direktor može, u okviru svojih ovlašćenja, dati drugom licu pismeno punomoćje za zastupanje i predstavljanje Zavoda.

Obim, sadržinu i trajanje punomoćja, u okviru svojih ovlašćenja, određuje direktor.

Član 12.

Direktor ne može bez pribavljene saglasnosti Upravnog odbora zaključiti ugovor o dugoročnoj poslovnoj saradnji, kupovini i prodaji osnovnih sredstava veće vrednosti.

U slučaju većih investicionih ulaganja direktor je dužan da obavesti Upravni odbor, u skladu sa zakonom kojim se uređuju javne nabavke.

Član 13.

Direktor je odgovorno lice u pogledu izvršavanja prava i dužnosti u vezi sa zastupanjem i predstavljanjem Zavoda.

V. DELATNOST ZAVODA

Član 14.

Delatnost Zavoda razvrstava se prema jedinstvenoj klasifikaciji delatnosti u grupu: Delatnost zaštite i održavanja nepokretnih kulturnih dobara, kulturnoistorijskih lokacija, zgrada i sličnih turističkih spomenika.

Šifra pretežne delatnosti je: 91.03 Delatnost zaštite i održavanja nepokretnih kulturnih dobara, kulturnoistorijskih lokacija, zgrada i sličnih turističkih spomenika.

Zavod vrši delatnost zaštite, korišćenja i prezentacije spomenika kulture, prostornih kulturnoistorijskih celina, arheoloških nalazišta i znamenitih mesta kao nepokretnih kulturnih dobara i njihove zaštićene okoline.

Delatnost iz stava 3. ovog člana Zavod vrši na celoj teritoriji Republike Srbije kao Centralna ustanova zaštite, u skladu sa Zakonom o kulturnim dobrima i drugim propisima iz ove oblasti.

U okviru delatnosti zaštite nepokretnih kulturnih dobara, Zavod obavlja sledeće poslove:

1) ostvarivanje uvida u stanje nepokretnih kulturnih dobara i preduzimanje mera u vezi sa njihovom zaštitom i korišćenjem;

2) pružanje stručne pomoći i unapređivanje rada na zaštiti nepokretnih kulturnih dobara, naročito u pogledu savremenih metoda stručnog rada;

3) staranje o stručnom usavršavanju zaposlenih koji rade na poslovima zaštite nepokretnih kulturnih dobara;

4) vođenje centralnih registara nepokretnih kulturnih dobara po vrstama i dokumentacije o njima;

5) obrazovanje i vođenje kompjuterskog informacionog centra nepokretnih kulturnih dobara po vrstama;

6) staranje o zaštiti nepokretnih kulturnih dobara;

7) staranje o jedinstvenoj primeni kriterijuma u pogledu predlaganja za utvrđivanje nepokretnosti za kulturna dobra i utvrđivanje nepokretnih kulturnih dobara od velikog i od izuzetnog značaja;

8) vođenje evidencije i dokumentacije o nepokretnostima od posebnog značaja za istoriju i kulturu Republike Srbije koje se nalaze u zemlji i u inostranstvu i staranje o njihovom očuvanju;

9) staranje o jedinstvenoj primeni međunarodnih konvencija i drugih međunarodnih akata na teritoriji Republike Srbije;

10) utvrđivanje da li određene stvari, izuzev publikacija, koje uživaju prethodnu zaštitu, odnosno za koje se pretpostavlja da imaju svojstva takvih stvari, mogu da se privremeno ili trajno izvezu u inostranstvo;

11) istraživanje i proučavanje nepokretnih kulturnih dobara i izrada studija, elaborata i projekata sa odgovarajućom dokumentacijom radi najcelishodnije zaštite i korišćenja određenog nepokretnog kulturnog dobra;

12) izrada uslova čuvanja, održavanja i korišćenja nepokretnih kulturnih dobara, kao i nepokretnih dobara koja uživaju prethodnu zaštitu i njihovo dostavljanje organu nadležnom za pripremanje prostornog, odnosno urbanističkog plana, kao i utvrđenih mera zaštite radi njihovog ugrađivanja u prostorne i urbanističke planove;

13) davanje mišljenja o nacr­tima prostornih i urbanističkih planova;

14) objavljivanje građe o preduzetim radovima na nepokretnim kulturnim dobrima;

15) izrada projekata za izvođenje mera tehničke zaštite i drugih radova na nepokretnim kulturnim dobrima i izvođenje radova na nepokretnim kulturnim dobrima;

16) ostvarivanje uvida u sprovođenje mera zaštite i korišćenja nepokretnih kulturnih dobara;

17) predlaganje strategije zaštite, opštih smernica i prioriteta u zaštiti nepokretnih kulturnih dobara u skladu sa njihovim stanjem;

18) izrada menadžment planova za nepokretna kulturna dobra;

19) pružanje stručne pomoći na čuvanju i održavanju kulturnih dobara sopstvenicima i korisnicima tih dobara;

20) staranje o korišćenju kulturnih dobara u svrhe određene zakonom;

21) predlaganje i praćenje sprovođenja mera zaštite nepokretnih kulturnih dobara;

22) sprovođenje mera tehničke i fizičke zaštite kulturnih dobara;

23) izdavanje publikacija o kulturnim dobrima i o rezultatima rada na njihovoj zaštiti;

24) izlaganje kulturnih dobara, organizovanje predavanja, izložbi i drugih prigodnih oblika kulturnoobrazovne delatnosti;

25) utvrđivanje uslova za preduzimanje mera tehničke zaštite i drugih radova na nepokretnim kulturnim dobrima od izuzetnog značaja i kada projekte i dokumentaciju izrađuju nadležni zavodi za zaštitu spomenika kulture;

26) davanje saglasnosti na projekte i dokumentaciju za izvođenje radova na nepokretnim kulturnim dobrima od izuzetnog značaja i na projekte i dokumentaciju koje izrađuju nadležni zavodi za zaštitu spomenika kulture;

27) obavljanje zakonom predviđenih poslova u postupku utvrđivanja nepokretnih kulturnih dobara i kulturnih dobara od izuzetnog, odnosno od velikog značaja;

28) rešavanje po žalbama na rešenja nadležnih zavoda za zaštitu spomenika kulture.

Član 15.

Zavod pored pretežne delatnosti iz člana 14. stav 2. ovog statuta obavlja i druge delatnosti, u cilju boljeg ostvarivanja pretežne delatnosti radi koje je Zavod osnovan i to:

71.11 Arhitektonska delatnost

72.20 Istraživanje i razvoj u društvenim i humanističkim naukama

72.19 Istraživanje i razvoj u ostalim prirodnim i tehničkotehnološkim naukama

58.11 Izdavanje knjiga

58.14 Izdavanje časopisa i periodičnih izdanja

58.19 Ostala izdavačka delatnost

74.20 Fotografske usluge

82.19 Fotokopiranje, pripremanje dokumenata i druga specijalizovana kancelarijska podrška

Član 16.

Zavod sarađuje sa sopstvenicima i nosiocima prava korišćenja nepokretnih kulturnih dobara, urbanističkim i organizacijama za zaštitu prirode i životne sredine, turističkim, vaspitnim, obrazovnim, naučnim i drugim organizacijama na zaštiti, korišćenju i propagiranju nepokretnih kulturnih dobara.

Član 17.

Zavod može izvršiti promenu registrovanih delatnosti u skladu sa svojim poslovnim interesima i programima razvoja. O promeni registrovanih delatnosti odlučuje Upravni odbor.

VI. UNUTRAŠNjA ORGANIZACIJA

Član 18.

Organizacija rada, rukovođenje i druga pitanja unutrašnje organizacije bliže se određuje Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova Zavoda.

Član 19.

Zavod je ustanova u kojoj je rad organizovan po organizacionim jedinicamaodeljenjima koja predstavljaju osnovne delove procesa rada u ostvarivanju delatnosti Zavoda. Organizacionim jedinicama rukovode rukovodioci, koji su za svoj rad odgovorni direktoru, odnosno licu koje ga zamenjuje.

Član 20.

U svom sastavu Zavod ima sledeće organizacione jedinice:

1) Odeljenje za dokumentaciju;

2) Odeljenje za arhitekturu;

3) Odeljenje za slikarstvo i fizičkohemijska laboratorija;

4) Odeljenje opštih poslova.

U okviru Odeljenja opštih poslova organizovane su sledeće jedinice:

1) Sekretarijat;

2) Služba računovodstva.

Član 21.

Republički zavod za zaštitu spomenika kulture se posebno organizuje da bi uspešno zaštitio kulturna dobra upisana u Listu svetske kulturne i prirodne baštine.

VII. ORGANI ZAVODA

Član 22.

Organi Zavoda su:

1) Direktor;

2) Upravni odbor;

3) Nadzorni odbor.

1. DIREKTOR ZAVODA

Član 23.

Direktor je organ rukovođenja Zavoda.

Direktora imenuje i razrešava Vlada.

Direktor je samostalan u vršenju poslova iz svog delokruga rada.

Član 24.

Direktor se imenuje na osnovu prethodno sprovedenog javnog konkursa, u skladu sa zakonom.

Direktor se imenuje na period od četiri godine i može biti ponovo imenovan.

O imenovanju direktora obaveštava se svaki učesnik konkursa.

Član 25.

Javni konkurs za izbor direktora raspisuje i sprovodi Upravni odbor, 60 dana pre isteka mandata direktora.

Upravni odbor dužan je da u roku od 30 dana od dana završetka javnog konkursa, izvrši izbor kandidata i predlog dostavi ministarstvu nadležnom za kulturu.

Vlada, kao osnivač Zavoda, imenuje direktora na osnovu predloga Upravnog odbora.

Član 26.

Upravni odbor može predložiti ministarstvu nadležnom za kulturu samo jednog kandidata za direktora.

Ako Upravni odbor ne predloži ni jednog od prijavljenih kandidata, ili ako Vlada ili ministarstvo nadležno za kulturu ne prihvate predlog Upravnog odbora, smatra se da javni konkurs nije uspeo.

U slučaju iz stava 2. ovog člana, Upravni odbor raspisuje i sprovodi novi javni konkurs, odnosno Vlada imenuje vršioca dužnosti direktora.

Član 27.

Konkurs za izbor direktora objavljuje se u najmanje jednom dnevnom listu sa izdanjem za celu teritoriju Republike Srbije.

Rok za podnošenje prijava kandidata na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Nepotpune i neblagovremene prijave na konkurs Upravni odbor ne razmatra.

Potpuna prijava je svaka prijava koja sadrži dokaze koji se zahtevaju konkursom.

Blagovremena je svaka prijava koja je podneta u roku iz stava 2. ovog člana.

Član 28.

Za izbor kandidata za direktora utvrđuju se sledeći uslovi:

1) da ima visoku stručnu spremu, odnosno odgovarajuće visoko obrazovanje na studijama drugog ili trećeg stepena: diplomske akademske studijemaster; specijalističke strukovne studije ili specijalističke akademske studije; doktorske studije ili visoko obrazovanje na osnovnim studijama u trajanju od četiri godine i to: Filozofski fakultet (diplomirani istoričar, diplomirani istoričar umetnosti, diplomirani arheolog ili diplomirani etnolog), Arhitektonski fakultet ili Građevinski fakultet, Pravni fakultet, Ekonomski fakultet, Fakultet likovnih umetnosti, Fakultet primenjenih umetnosti i srodni fakulteti umetnosti, Prirodno matematički fakultet (odsek hemija ili fizička hemija), Tehnološkometalurški fakultet i Fakultet organizacionih nauka;

2) da ima najmanje osam godina radnog iskustva u oblasti kulture, od čega najmanje tri godine na rukovodećim poslovima;

3) da se protiv kandidata ne vodi istraga i da nije podignuta optužnica za krivična dela koja se gone po službenoj dužnosti, kao i da nije osuđivan za krivična dela, koja ga čine nedostojnim za obavljanje dužnosti direktora;

4) aktivno znanje jednog svetskog jezika;

5) državljanstvo Republike Srbije;

6) opšta zdravstvena sposobnost.

Član 29.

Prilikom izbora kandidata za direktora, Upravni odbor će posebno ceniti poznavanje delatnosti i poslovanja ustanova zaštite nepokretnih kulturnih dobara i posedovanje organizatorskih sposobnosti svakog kandidata.

Član 30.

Konkursna dokumentacija za izbor kandidata za direktora treba da sadrži:

1) predlog programa rada i razvoja Zavoda za period od četiri godine;

2) overenu kopiju diplome ili uverenja o stečenoj stručnoj spremi;

3) overenu kopiju radne knjižice ili dokaz o radnom iskustvu;

4) biografiju koja mora da sadrži elemente koji dokazuju da poznaje delatnost i poslovanje ustanova zaštite nepokretnih kulturnih dobara sa kratkim pregledom ostvarenih rezultata u radu;

5) uverenje nadležnog organa da se protiv njega ne vodi istraga i da protiv njega nije podignuta optužnica (ne starija od šest meseci) za krivična dela koja se gone po službenoj dužnosti;

6) uverenje o državljanstvu Republike Srbije (ne starije od šest meseci);

7) izvod iz matične knjige rođenih;

8) overenu kopiju lične karte;

9) dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnostilekarsko uverenje (original).

Član 31.

Upravni odbor je dužan da pregleda sve pristigle prijave na konkurs i utvrdi da li kandidati za direktora ispunjavaju uslove predviđene konkursom o čemu se vodi zapisnik.

Odlukom Upravnog odbora o raspisivanju konkursa utvrđuje se način rada i odlučivanja.

Član 32.

Vlada može imenovati vršioca dužnosti direktora, bez sprovedenog javnog konkursa, u slučaju kada direktoru prestane dužnost pre isteka mandata, odnosno kada javni konkurs za direktora nije uspeo.

Vršilac dužnosti ima prava i obaveze direktora.

Vršilac dužnosti direktora može obavljati tu funkciju najduže jednu godinu od dana imenovanja.

Član 33.

Direktor:

1) predstavlja i zastupa Zavod u skladu sa zakonom i Statutom;

2) stara se o zakonitosti rada Zavoda;

3) predlaže opšta akta koja donosi Upravni odbor;

4) donosi opšta i pojedinačna akta u skladu sa zakonom i Statutom;

5) organizuje i rukovodi radom Zavoda;

6) predlaže program rada i plan razvoja i preduzima mere za njihovo sprovođenje;

7) izvršava odluke Upravnog odbora;

8) donosi akt o organizaciji i sistematizaciji poslova;

9) predlaže mere za otklanjanje poremećaja u poslovanju;

10)odgovoran je za materijalnofinansijsko poslovanje Zavoda;

11)predlaže finansijski plan;

12)donosi plan javnih nabavki;

13)obezbeđuje ostvarivanje javnosti rada Zavoda;

14)rukovodi radom kolegijuma i stručnog saveta;

15)podnosi predlog izveštaja o radu Upravnom odboru;

16)podnosi predlog izveštaja o finansijskom poslovanju Upravnom odboru, uz prethodno dato mišljenje Nadzornog odbora;

17)odlučuje o prijemu i raspoređivanju zaposlenih na određeno radno mesto;

18)preduzima mere za izvršavanje pravnosnažnih odluka;

19)stara se i odgovoran je za organizovanje i sprovođenje poslova bezbednosti i zdravlja na radu;

20)odobrava službena putovanja zaposlenih u zemlji i inostranstvu;

21)zastupa i predstavlja Zavod u spoljno trgovinskom poslovanju;

22)odlučuje o osiguranju imovine i zaposlenih;

23)donosi odluke o utvrđivanju cena usluga pravnim i fizičkim licima u okviru delatnosti Zavoda;

24)prisustvuje sednicama Upravnog odbora kao izvestilac, bez prava odlučivanja;

25)donosi uputstva i vrši raspodelu poslova, izdaje naloge i smernice za izvršenje poslova i zadataka;

26)odlučuje o pojedinačnim pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom;

27)obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom, opštim aktima i odlukama Upravnog odbora.

Član 34.

Dužnost direktora prestaje istekom mandata i razrešenjem.

Direktor može biti razrešen i pre isteka vremena na koje je imenovan, u skladu sa zakonom.

Član 35.

Između direktora kome prestaje mandat ili je razrešen i novog direktora, odnosno vršioca dužnosti direktora, vrši se primopredaja dužnosti.

Primopredaja dužnosti iz prethodnog stava vrši se u prisustvu komisije koju obrazuje Upravni odbor.

Komisija se sastoji od predsednika i dva člana.

Upravni odbor prilikom obrazovanja komisije određuje rok u kome će se izvršiti primopredaja.

Član 36.

Direktor kome prestaje mandat dužan je da upozna novog direktora, odnosno vršioca dužnosti sa finansijskim stanjem, poslovanjem i radnim zadacima koji su u toku i koje treba izvršiti u određenom roku.

Zapisnik o primopredaji dostavlja se Upravnom odboru i ministarstvu nadležnom za kulturu.

Član 37.

Direktor je za svoj rad odgovoran Vladi.

Za izvršavanje i sprovođenje odluka Upravnog odbora, direktor odgovara Upravnom odboru.

Savetodavna tela direktora

Član 38.

Direktoru u sprovođenju poslova utvrđenih programom i planom rada i u poslovima iz njegove nadležnosti, kao savetodavna tela pomažu:

1) Stručni savet;

2) Kolegijum.

Član 39.

Direktor priprema, saziva i predsedava sednicama Stručnog saveta i Kolegijuma.

U slučaju potrebe, sednicama Stručnog saveta i Kolegijuma prisustvuju i drugi zaposleni.

O radu Stručnog saveta i Kolegijuma vodi se zapisnik.

Član 40.

Stručni savet čine direktor i savetnici Zavoda.

Članove Stručnog saveta imenuje direktor.

Stručni savet ima predsednika i šest članova.

Član 41.

Stručni savet:

1) razmatra pitanja iz programske, odnosno stručne delatnosti Zavoda i daje mišljenja i predloge vezene za programski i stručni rad;

2) predlaže stručno usavršavanje zaposlenih;

3) predlaže kandidate za domaće i inostrane stipendije, u cilju naučnog i stručnog usavršavanja u oblasti zaštite nepokretnih kulturnih dobara;

4) razmatra i druga pitanja od značaja za obavljanje delatnosti Zavoda.

Član 42.

Kolegijum čine direktor i rukovodioci odeljenja.

Kolegijum razmatra radne zadatke odeljenja i prati njihovo izvršavanje i druga pitanja od zanačaja za funkcionisanje odeljenja i službi Zavoda.

2. UPRAVNI ODBOR

Član 43.

Upravni odbor je organ upravljanja u Zavodu.

Upravni odbor ima sedam članova.

Predsednika i članove Upravnog odbora imenuje i razrešava Vlada iz reda istaknutih stručnjaka i poznavalaca kulturne delatnosti, u skladu sa zakonom.

Predsednika Upravnog odbora imenuje Vlada iz reda članova Upravnog odbora.

Član 44.

Dva člana Upravnog odbora, iz reda zaposlenih, od kojih jedan mora da bude nosilac osnovne, odnosno programske delatnosti, predlaže reprezentativni sindikat, a ukoliko u Zavodu ne postoji reprezentativni sindikat, predlaže ga većina zaposlenih.

Ukoliko u Zavodu postoje dva ili više reprezentativnih sindikata člana Upravnog odbora predlaže sindikat koji ima više članova, po broju pristupnica. Sastav Upravnog odbora treba da obezbedi zastupljenost od najmanje 30% predstavnika manje zastupljenog pola.

Član 45.

Članovi Upravnog odbora imenuju se na period od četiri godine i mogu biti imenovani najviše dva puta.

Vlada može, do imenovanja članova Upravnog odbora, da imenuje vršioce dužnosti predsednika i članova Upravnog odbora, u skladu sa zakonom.

Vlada može imenovati vršioca dužnosti predsednika i članova Upravnog odbora i u slučaju kada predsedniku, odnosno članu Upravnog odbora prestane dužnost pre isteka mandata.

Vršilac dužnosti predsednika, odnosno člana Upravnog odbora može obavljati tu funkciju najduže jednu godinu.

Predsedniku i članovima Upravnog odbora može pripadati naknada za rad, pod uslovima i prema merilima utvrđenim aktom osnivača.

Član 46.

Upravni odbor:

1) donosi statut Zavoda i druga opšta akta predviđena zakonom i Statutom;

2) daje predlog o statusnim promenama Zavoda, u skladu sa zakonom i Statutom;

3) utvrđuje poslovnu i razvojnu politiku;

4) odlučuje o poslovanju Zavoda i daje smernice direktoru za vođenje poslovne politike;

5) donosi godišnji program rada, na predlog direktora;

6) donosi godišnji finansijski plan, na predlog direktora;

7) usvaja godišnji izveštaj o radu i finansijskom poslovanju;

8) raspisuje i sprovodi javni konkurs za imenovanje direktora i predlaže osnivaču kandidata za direktora u skladu sa zakonom;

9) zaključuje ugovor o radu sa direktorom, na određeno vreme, do isteka roka na koji je izabran, odnosno do njegovog razrešenja, u skladu sa zakonom;

10) zaključuje aneks ugovora o radu kada je za direktora imenovano lice koje je već zaposleno u Zavodu na neodređeno vreme, u skladu sa zakonom;

11) usvaja godišnji izveštaj o izvršenom popisu imovine i sredstava i donosi odluku o otpisu sredstava;

12) odlučuje o trajnoj poslovnoj saradnji i povezivanju sa drugim preduzećima, ustanovama i drugim pravnim licima;

13) odobrava korišćenje prava na godišnji odmor direktoru;

14) odobrava put u inostranstvo direktoru;

15) donosi poslovnik o svom radu, kojim bliže uređuje način rada i odlučivanja;

16) odlučuje o drugim pitanjima predviđenim zakonom, ovim Statutom i drugim opštim aktima Zavoda.

Saglasnost na akte iz stava 1. tač. 5) i 6) ovog člana daje osnivač.

Član 47.

Upravni odbor radi i odlučuje na sednicama.

Upravni odbor punovažno odlučuje ako je na sednici prisutno više od polovine ukupnog broja članova, a odluke donosi većinom glasova prisutnih članova.

Član Upravnog odbora koji se ne slaže sa odlukom, može izdvojiti svoje mišljenje.

Odluku kojom se donosi statut, njegove izmene i dopune, predlogu odluke o statusnim promenama i odluku o predlogu kandidata za direktora, Upravni odbor donosi većinom glasova ukupnog broja članova.

Član 48.

Sednice Upravnog odbora saziva i njihovim radom rukovodi predsednik, a u slučaju njegove sprečenosti najstariji član.

Glasanje na sednicama je tajno, ako Upravni odbor ne odluči da se o određenom pitanju glasa javno.

Izuzetno, u hitnim slučajevima, na predlog predsednika, Upravni odbor može doneti odluku većinom glasova ukupnog broja članova i bez sazivanja sednice putem pisanih izjava svakog člana ili korišćenjem drugih tehničkih sredstava komunikacije.

O izjašnjenju člana Upravnog odbora putem korišćenja drugih tehničkih sredstava komunikacije sačinjava se pismena beleška, koju član potvrđuje svojim potpisom na prvoj sednici kojoj bude prisustvovao.

Član 49.

Predsednik i članovi Upravnog odbora za svoj rad odgovorni su osnivaču.

Predsednik i članovi Upravnog odbora solidarno odgovaraju za materijalnu štetu nanetu Zavodu

Član Upravnog odbora koji pri glasanju izdvoji mišljenje u zapisnik ne snosi odgovornost iz stava 2. ovog člana.

Član 50.

Upravni odbor kao svoja pomoćna tela može da obrazuje stalne i povremene komisije, radi obavljanja pojedinih stručnih ili administrativnih poslova i zadataka iz delokruga svog rada.

3. NADZORNI ODBOR

Član 51.

Nadzorni odbor obavlja nadzor nad poslovanjem Zavoda.

Nadzorni odbor ima tri člana.

Predsednika i članove Nadzornog odbora imenuje i razrešava Vlada, u skladu sa zakonom.

Predsednika Nadzornog odbora imenuje Vlada iz reda članova Nadzornog odbora.

Član 52.

Jedan član Nadzornog odbora iz reda zaposlenih imenuje se na predlog reprezentativnog sindikata, a ukoliko u Zavodu ne postoji reprezentativni sindikat, na predlog većine zaposlenih.

Član 53.

Članovi Nadzornog odbora imenuju se na period od četiri godine i mogu biti imenovani najviše dva puta.

Vlada može, do imenovanja članova Nadzornog odbora, da imenuje vršioce dužnosti predsednika i članova Nadzornog odbora.

Vlada može imenovati vršioca dužnosti predsednika i članova Nadzornog odbora i u slučaju kada predsedniku, odnosno članu Nadzornog odbora prestane dužnost pre isteka mandata.

Vršilac dužnosti predsednika, odnosno člana Nadzornog odbora može obavljati tu funkciju najduže jednu godinu.

Predsedniku i članovima Nadzornog odbora može pripadati naknada za rad, pod uslovima i prema merilima utvrđenim aktom osnivača.

Član 54.

Nadzorni odbor punovažno odlučuje ako je na sednici prisutno više od polovine ukupnog broja članova, a odluke donosi većinom glasova prisutnih članova.

Član Nadzornog odbora koji se ne slaže sa odlukom može izdvojiti svoje mišljenje.

Član 55.

Sednice Nadzornog odbora saziva i njihovim radom rukovodi predsednik, a izuzetno u slučaju njegove sprečenosti najstariji član.

Glasanje na sednicama je tajno, ako Nadzorni odbor ne odluči da se o određenom pitanju glasa javno.

Član 56.

Nadzorni odbor:

1) pregleda godišnje izveštaje i utvrđuje da li su sastavljeni u skladu sa zakonskim propisima;

2) utvrđuje da li se poslovne knjige i druga dokumenta Zavoda vode uredno i u skladu sa propisima, a može ih dati i na veštačenje;

3) pregleda izveštaje koji se podnose Upravnom odboru o poslovanju i poslovnoj politici Zavoda o godišnjim finansijskim iskazima, i izveštajima o poslovanju Zavoda koja se podnose ministarstvu nadležnom za kulturu i daje mišljenje na iste pre usvajanja upravnog odbora;

4) o rezultatima izvršenog nadzora, u pismenom obliku obaveštava Upravni odbor i ministarstvo nadležno za kulturu, ukazujući na eventualne propuste Upravnog odbora, direktora i drugih lica;

5) najmanje jednom godišnje, podnosi izveštaj o svom radu ministarstvu nadležnom za kulturu;

6) donosi poslovnik o svom radu, kojim bliže uređuje način rada i odlučivanja;

7) vrši i druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i drugim opštim aktima Zavoda.

Član 57.

Nadzorni odbor ima pravo da u vršenju poslova iz svog delokruga pregleda poslovne knjige i dokumentaciju Zavoda.

Nadzorni odbor je dužan da tri dana unapred u pismenoj formi, zatraži od direktora da mu omogući uvid u određene poslovne knjige i dokumentaciju.

Navedena dokumentacija i poslovne knjige pregledaju se u prostorijama Zavoda, uz prisustvo zaposlenog koga direktor odredi.

VIII. PLANIRANjE RADA I SREDSTVA ZAVODA

Planiranje rada

Član 58.

Upravni odbor donosi godišnji program rada koji pored opisa poslova i zadataka koji se planiraju za odgovarajući jednogodišnji period sadrži iskazana sredstva potrebna za finansiranje programskih aktivnosti, kao i sredstva potrebna za finansiranje tekućih rashoda i planiranje prihoda.

Član 59.

Predlog godišnjeg programa rada za narednu godinu dostavlja se ministarstvu nadležnom za kulturu, u roku utvrđenom zakonom.

Pored godišnjeg programa rada, Zavod može sačinjavati planove rada za duži vremenski period – srednjoročni i dugoročni planovi.

Član 60.

Godišnji izveštaj o radu, godišnji program rada i izveštaj o finansijskom poslovanju Zavoda za prethodnu godinu dostavljaju se ministarstvu nadležnom za kulturu u roku utvrđenom zakonom.

Sredstva zavoda

Član 61.

Sredstva Zavoda koriste se za namene predviđene programom rada i finansijskim planom, u skladu sa zakonom i Statutom.

Član 62.

Sredstva za obavljanje delatnosti Zavoda i ostvarivanje programa i projekata, obezbeđuju se u skladu sa zakonom, i to:

1) iz budžeta Republike Srbije;

2) iz prihoda ostvarenih obavljanjem delatnosti;

3) od naknada za usluge;

4) prodajom publikacija;

5) vršenjem usluga pravnim i fizičkim licima;

6) iz zakupa poslovnih prostorija i opreme;

7) donatorstvom, spozorstvom, poklonima, legatima;

8) na drugi način, u skladu sa zakonom.

Član 63.

O korišćenju sredstava Zavoda, osim sredstava iz člana 12. ovog statuta, odlučuje direktor u okviru godišnjeg odobrenog programa rada, u skladu sa zakonom.

Član 64.

Zavod je dužan da, u roku od 15 dana po završetku programa odnosno projekta za koji su mu dodeljena budžetska sredstva, a najkasnije do kraja tekuće godine, podnese izveštaj o realizaciji tih programa i projekata i dostavi dokaze o namenskom korišćenju finansijskih sredstava organu koji je odobrio sredstva za finansiranje njihovih programa i projekata.

IX. JAVNOST RADA

Član 65.

Javnost rada Zavoda ostvaruje se u skladu sa zakonom.

Član 66.

Zavod ostvaruje javnost rada putem sredstava javnog informisanja, održavanjem konferencija za novinare, davanjem izjava ovlašćenih lica, objavljivanjem informacija na zvaničnoj internet strani Zavoda, izdavanjem i distribuiranjem stručnih, naučnih i popularnih publikacija o kulturnim dobrima, organizovanjem predavanja, izložbi i drugih oblika kulturnoobrazovne delatnosti, objavljivanjem programa i plana rada Zavoda i na drugi pogodan način.

Član 67.

Javnost rada ostvaruje se i javnošću rada Upravnog odbora i Nadzornog odbora, podnošenjem izveštaja o radu i finansijskog izveštaja, u skladu sa zakonom.

Član 68.

Direktor je ovlašćen da daje usmena i pismena obaveštenja, kao i obaveštenja putem štampe, radija i televizije u vezi sa svim pitanjima vezanim za rad Zavoda.

Zaposleni u Zavodu mogu davati obaveštenja o radu Zavoda samo na osnovu ovlašćenja direktora.

Izuzetno od odredbe stava 2. ovog člana rukovodioci radova na objektima mogu davati obaveštenja o toku radova zainteresovanim organima i organizacijama.

Član 69.

Za efikasnije informisanje zaposlenih u Zavodu, unapređenje interne komunikacije između organizacionih jedinica i obezbeđivanje bolje raspoloživosti informacija, opštih i pojedinačnih akata i druge relevantne dokumentacije koristi se zvanična internet strana Zavoda.

X. POSLOVNA TAJNA I OBAVEŠTAVANjE ZAPOSLENIH

Član 70.

Poslovnu tajnu predstavljaju dokumenta, isprave i podaci utvrđeni odlukom Upravnog odbora, čije bi saopštenje neovlašćenom licu zbog njihove prirode i značaja bilo protivno interesima i poslovnom ugledu Zavoda.

Neće se smatrati povredom dužnosti čuvanja poslovne tajne saopštavanje ovih podataka na sednicama organa Zavoda ako je takvo saopštavanje neophodno radi vršenja poslova ili obaveštavanja organa.

Član 71.

Lice koje saopštava podatke iz člana 70. ovog statuta dužno je da na sednici organa Zavoda prisutne članove i sve ostale učesnike upozori da se ti podaci ili dokumenti smatraju poslovnom tajnom, i da su dužni čuvati kao poslovnu tajnu sve što su saznali.

Član 72.

Upravni odbor može posebnom odlukom utvrditi isprave i podatke koji predstavljaju poslovnu tajnu, kao i postupak proglašavanja i način čuvanja tajne, u skladu sa zakonom.

Član 73.

Poslovnu tajnu dužni su da čuvaju svi zaposleni u Zavodu, koji na bilo koji način saznaju za ispravu ili podatak koji se smatra poslovnom tajnom.

Dužnost čuvanja poslovne tajne traje i po prestanku radnog odnosa zaposlenog u Zavodu.

Član 74.

Zaposleni u Zavodu imaju pravo da budu obavešteni o pitanjima od interesa za ostvarivanje njihovih prava objavljivanjem opštih akata, zapisnika, odluka, zaključaka, informacija i drugih akata organa, na oglasnoj tabli Zavoda.

XI. ZAŠTITA PRAVA ZAPOSLENIH

Član 75.

Zaposleni u Zavodu ostvaruju prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa i po osnovu rada u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom i opštim i pojedinačnim aktima organa Zavoda.

Član 76.

Radi ostvarivanja svojih prava, zaposleni se pisanim putem obraća direktoru.

Protiv rešenja kojim je povređeno pravo zaposlenog ili kada je zaposleni saznao za povredu prava, zaposleni, odnosno predsednik sindikata čiji je zaposleni član, ako ga zaposleni ovlasti, može da pokrene spor pred nadležnim sudom.

Rok za pokretanje spora je 90 dana od dana dostavljanja rešenja, odnosno saznanja za povredu prava.

Član 77.

Zaposleni u Zavodu ostvaruju pravo na štrajk u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom i opštim aktima organa Zavoda.

Opštim aktom direktora utvrđuju se poslovi koji se, radi zaštite opšteg interesa Zavoda, moraju obavljati u vreme štrajka, kao i način njihovog izvršenja.

Direktor određuje zaposlene koji će raditi na izvršenju poslova iz stava 2. ovog člana.

Prema zaposlenom koji ne izvrši nalog direktora iz stava 3. ovog člana, preduzeće se mere u skladu sa zakonom.

XII. OSTVARIVANjE SARADNjE SA SINDIKATOM

Član 78.

U Zavodu zaposleni mogu organizovati sindikalnu organizaciju.

Sindikalna organizacija ima pravo i dužnost da učestvuje u regulisanju prava i dužnosti zaposlenih u Zavodu u skladu sa zakonom, Statutom, kolektivnim ugovorom i drugim opštim aktima.

XIII. BEZBEDNOST I ZDRAVLjE NA RADU I ZAŠTITA I UNAPREĐIVANjE ŽIVOTNE SREDINE

Član 79.

Zaposleni u Zavodu i njegovi organi dužni su da organizuju obavljanje delatnosti na način kojim se osiguravaju bezbednost i zdravlje na radu, kao i da sprovode potrebne mere zaštite na radu i zaštite radne sredine, u skladu sa zakonom.

Zavod je dužan da u obavljanju svoje delatnosti obezbeđuje potrebne uslove za zaštitu i unapređivanje životne sredine, da sprečava uzroke i otklanja štetne posledice koje ugrožavaju prirodne i radom stvorene vrednosti životne sredine.

XIV. OPŠTA AKTA

Član 80.

Osnovni opšti akt Zavoda je Statut.

Po usvajanju Statuta isti se dostavlja ministarstvu nadležnom za kulturu, na saglasnost.

Opšta akta u Zavodu donose Upravni odbor i direktor u skladu sa zakonom, odlukom osnivača i Statutom.

Drugi opšti akti Zavoda moraju biti u saglasnosti sa Statutom.

Član 81.

Opšti akti Zavoda koje donosi direktor, su: 1) Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova; 2) Pravilnik o fizičkotehničkom i protivpožarnom obezbeđenju; 3) Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju; 4) Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu; 5) Pravilnik o radu; 6) Pravilnik o zaštiti od požara; 7) Pravilnik o računovodstvu; 8) Akt o proceni rizika; 9) Pravilnik o radnoj disciplini i ponašanju zaposlenih.

Akt iz stava 1. tačka 1) ovog člana dostavlja se ministarstvu nadležnom za kulturu, na saglasnost.

U Zavodu se mogu doneti i drugi opšti akti na osnovu zakona, podzakonskih akata, Statuta i kolektivnog ugovora.

Član 82.

Opšta akta se objavljuju na oglasnoj tabli Zavoda i stupaju na snagu osmog dana od dana njihovog objavljivanja, osim ako opštim aktom nije drukčije određeno.

Član 83.

Izmene i dopune Statuta, odnosno drugog opšteg akta Zavoda, vrše se na način i po postupku njihovog donošenja.

Tumačenje odredbi opštih akata daje organ koji ih je doneo.

Član 84.

Statut i druga opšta akta Zavoda čuvaju se u arhivi Zavoda.

Na zahtev zaposlenih arhiva Zavoda dužna je da Statut i druga opšta akta daje na uvid u skladu sa zakonom.

XV. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 85.

Postojeća opšta akta doneta pre stupanja na snagu ovog statuta ostaju na snazi i primenjivaće se ukoliko nisu u suprotnosti sa Statutom i zakonom.

Usaglašavanje opštih akata sa Statutom izvršiće se najkasnije u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog statuta.

Član 86.

Danom stupanja na snagu ovog statuta, prestaje da važi Statut Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture – Beograd 0201 broj 219/1 od 25. aprila 1995. godine.

Član 87.

Ovaj statut, po dobijanju saglasnosti od ministarstva nadležnog za kulturu, stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Zavoda.

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

_______________________________

Donka Stančić

Objavljeno na oglasnoj tabli:

_____________ 2011. godine

VRH