Unutrašnja organizacija


U svom sastavu Zavod ima sledeće organizacione jedinice:
1. Odeljenje opštih poslova,
2. Odeljenje za istraživanje, zaštitu i dokumentaciju,
3. Odeljenje za arhitekturu,
4. Odeljenje za slikarstvo i fizičko-hemijska laboratorija

ODELjENjE OPŠTIH POSLOVA
Odeljenje opštih poslova ima u svom sastavu sledeće jedinice:

  1. Sekretarijat
  2. Računovodstvo

1. U sekretarijatu se obavljaju stručni poslovi pravne zaštite nepokretnih kulturnih dobara, prate se i primenjuju zakoni i drugi propisi i izrađuju normativni akti Zavoda, obavljaju se poslovi iz oblasti radnih odnosa, javnih nabavki, sprovođenje upravnog postupka, izrađuju predlozi odluka za proglašenje kategorizaciju nepokretnih kulturnih dobara i obavljaju drugi poslovi iz oblasti primene pravnih propisa, obavljaju poslovi arhive, daktilografski poslovi, kao i poslovi održavanja poslovnih prostorija i staranje o njihovoj bezbednosti kao i o ispravnosti motornih vozila Zavoda i druge opreme u Zavodu.

2. U računovodstvu se obavljaju stručni poslovi računovodstva i knjigovodstva uz praćenje finansijskih propisa i nabavku materijala i inventara za Zavod i radilišta Zavoda. Izrađuje se godišnja analiza prihoda i rashoda, vrši kontrola finansijske dokumentacije, kao i izrada periodičnog i godišnjeg računa.

ODELjENjE ZA ARHITEKTURU
U Odeljenju za arhitekturu obavljaju se sledeći poslovi:
istraživanje i valorizacija nepokretnih kulturnih dobara;
izrada tehničke dokumentacije o nepokretnim kulturnim dobrima;
utvrđivanje predloga uslova za izvođenje mera tehničke zaštite i drugih radova na nepokretnim kulturnim dobrima;
izrada projekata mera tehničke zaštite i drugih arhitektonsko-građevinskih radova na nepokretnim kulturnim dobrima;
izrada predloga saglasnosti na projekte mera tehničke zaštite i drugih arhitektonsko-građevinskih radova na nepokretnim kulturnim dobrima;
konzervatorski nadzor nad izvođenjem arhitektonsko-građevinskih mera tehničke zaštite nepokretnih kulturnih dobara;
prijem arhitektonsko-građevinskih radova na nepokretnim kulturnim dobrima;
učešće u izradi i izrada prostornih i urbanističkih planova.
ODELjENjE ZA ISTRAŽIVANjE, ZAŠTITU I DOKUMENTACIJU
U Odeljenju za istraživanje, zaštitu i dokumentaciju obavljaju se sledeći poslovi:
istraživanje, valorizacija, centralni registar i dokumentacija o nepokretnim kulturnim dobrima;
arheološka istraživanja i iskopavanja;
poslovi fotoslužbe i fototeke;
vođenje tehničke dokumentacije i planoteke;
izvoz dobara koja uživaju prethodnu zaštitu;
izdavačka delatnost;
vođenje biblioteke.

ODELjENjE ZA SLIKARSTVO I FIZIČKOHEMIJSKA LABORATORIJA
Odeljenje za slikarstvo i fizičkohemijska laboratorija ima u svom sastavu sledeće jedinice:
1. Atelje za konzervaciju zidnih slika, ikona, ikonostasa, mozaika i plastike;
2. Fizičko-hemijsku laboratoriju.

U Ateljeu za konzervaciju zidnih slika, ikona, ikonostasa, mozaika i plastike obavljaju se sledeći poslovi:
Ispituje se stanje, uzroci oštećenja, ugroženosti i propadanja kulturnih dobara, sastav materijala od kojih su načinjeni i tehnologiju njihove izrade, uslove pod kojima egzistiraju, ispituje sredstva i metode za zaštitu kulturnih dobara i stara se o primeni odabranih. Izrađuju se planovi, vrši istraživanje i evidentiranje spomenika kulture i dobara koja uživaju prethodnu zaštitu, istraživanje materijala za potrebe konzervatorske prakse i objavljivanje rezultata istraživanja, izrada dokumentacije o živopisu, mozaicima, ikonopisu i pokretnim kulturnim dobrima, kamenoj plastici i skulpturi i izvedenim konzervatorsko-restauratorskim radovima, izrada projekata i elaborata za izvođenje konzervatorsko-restauratorskih radova i prezentacija, rukovođenje izvođenjem i neposredno izvođenje tih radova, istraživanja u cilju iznalaženja novih metoda i materijala za konzervaciju i restauraciju zidnog slikarstva, pokretnih kulturnih dobara i kamene plastike i skulptura, izrada studija i monografija o spomenicima kulture, ostvarivanje uvida u zaštitu i korišćenje spomenika kulture od velikog i od izuzetnog značaja i predlaganje mera zaštite, poslovi propagiranja kulturnog nasleđa i stručnog usavršavanja kadrova putem držanja predavanja, učestvovanje putem referata na seminarima, kursevima.

U fizičko-hemijskoj laboratoriji obavljaju se sledeći poslovi ispitivanja: uzoraka, procesa koji se koriste pri konzervaciji i restauraciji, materijala koji se koriste pri konzervaciji i restauraciji, uslova u kojima se spomenika nalazi. Ispituju se uzorci materijala koji se koriste pri izradi umetničkog dela (zidne slike, štafelajne slike, dekoracije, predmeti), zatim građevinski materijali kada je objekat u pitanju (cigla, kamen, drvo, malter). Vrši se ispitivanje procesa, njihovo karakterisanje, poboljšanje (injektiranje, konsolidacija, čišćenje), zatim ispitivanje materijala hemijskih i fizičkih karakteristika materijala koji se koriste pri konzervaciji i restauraciji, određivanje načina primene kao ispitivanje uslova mikroklimatskih uslova, raznih uticaja sredine na degradaciju spomenika.


Naša izdanja

Monografija "Svetska kulturna baština - Srbija" je prva publikacija koja na jednom mestu, na naučan, ali i popularan način, uz bogatu dokumentarnu gradju, predstavlja spomenike kulture u Srbiji koji su pod zaštitom UNESCO-a.