Садржај/Sommaire ПДФ (284 KB)
Чланци и расправе/Articles et traités    
  Ђурће Бошковић — Милка Чанак-Медић    
  Нека питања најстаријег раздобља Милешеве ПДФ (1,24 MB)
  A propos de la période la plus ancienne de Mileševa
  Светлана Мојсиловић-Поповић    
  Истраживање средњовековног манастира — манастир Милешева ПДФ (536 KB)
  Recherche sur le monastère médiéval de Mileševa
  Иван Ђopђeвuh    
  Представа Стефана Дечанског уз олтарску преграду у Дечанима ПДФ (600 KB)
  La représentation de Stefan Dečanski tout près de la cloison du sanctuaire à Dečani
  Радомир Николић    
  Када je подигнута и живописана Раваница ПДФ (1,30 MB)
  Dates de la construction et de la décoration de Ravanica
  Гордана Цветковић-Томашевић    
  Улпијана, археолошка ископавања у средишту и јужном делу античког града ПДФ (1,86 MB)
  Ulpiana, fouilles archéologiques au centre et dans la partie méridionale de la ville antique
  Ранко Финдрик    
  Увод у проучавање старих воденица ПДФ (1,82 MB)
  Introduction à la recherche sur les vieux moulins
  Миодраг Јовановић    
  Српска ликовна уметност и Русија крајем XIX и почетком XX века ПДФ (800 KB)
  Les arts plastiques serbes et la Russie de la fin du XIXe siècle et du début du XXe
  Владислав Ристић    
  Рестаурација Лазарице Пере Ј. Поповића из 1904—1908. године ПДФ (2,37 MB)
  La restauration de Lazarica par Pera J. Popović de 1904 à 1908
Прилози/Contributions    
  Радомир Станић    
  Зидно сликарство у околини Студенице ПДФ (3,25 MB)
  Peinture murale dans les environs de Studenica
  Александра Јуришић    
  Мотив волуте и розете на керамнци са ужег подручја средњовековне Рашке ПДФ (0,99 MB)
  La volute et la rosette sur la céramique médiévale
  Милан Ивановић    
  Прилози ο споменицима Метохије, Новобрдске Криве Реке, Сиринићке и Никшићке Жупе ПДФ (1,59 MB)
  Contributions relatives aux monuments de la Metohija, de la Novobrska Kriva Reka et des joupas (cantons) de Sirinić et de Nikšić
  Димитрије Мадас — Александар Гајић    
  Надгробне плоче и гробови ктитора цркве Богородице Пречисте у комплексу Ждрела у Горњачкој клнсури ПДФ (1,28 MB)
  Dalles funéraires et tombes des ktitors de l'église de la Vierge Très Pure sur l'emplacement de la ville fortifiée de Ždrelo, dans le défilé de Gornjak
  Радомир Петровић    
  Откриће у Новој Павлици ПДФ (515 KB)
  Découverte à Nova Pavlica
  Предраг Пајкић    
  Иконостас манастира Благовештења Рудничког ПДФ (796 KB)
  Iconostase du monastère de l'Annonciation de Rudnik
  Слободан Милеуснић    
  Две иконе сликара Емануила Ламбардоса ПДФ (388 KB)
  Deux icônes du peintre Emanuil Lambardos
  Војислав Матић    
  Горња црква у Срсмским Карловцима ПДФ (2,01 MB)
  L'église de Sremski Karlovci dédiée à la Présentation de la Vierge au temple
  Петар Момировић    
  Две Богородичине иконе српске православне цркве у Старим Бановцима ПДФ (1,23 MB)
  Deux icônes de la Vierge à l'église orthodoxe de Stari Banovci
  Драгутин Toшић    
  Михаило Валтровић као покретач идеје ο оснивању Југословенске уметничке галерије ПДФ (908 KB)
  Mihailo Valtrović, promoteur de la fondation d'une galerie d'art yougoslave
  Бранко Byjoвuћ — Миљан Стевчић    
  Стара чаршија y Бељини ПДФ (2,36 MB)
  L'ancienne rue du marché de Beljina
  Зоран Cимић    
  Црква Светог арханђела Михаила y селу Бељини ПДФ (1,08 MB)
  Saint-Archange-Michel du village de Beljina
  Надежда Катанић    
  Теодосијев гроб ПДФ (332 KB)
  Le tombeau de
  Миодраг Соколовић    
  Марићевића јаруга y Орашцу ПДФ (644 KB)
  Marićevića jaruga (le Ravin de Marićević) à Orašac
  Слободан Ненадовић    
  Нова зграда библнотеке мамастира Хиландара ПДФ (1,08 MB)
  Nouvel édifice abritant le bibliothèque du monastère Chilandar
Грађа и извештаји/Matériaux et rapports    
  Милорад Muљковић— Марко Брачић    
  Улпијана — нека нова запажања о западном градском бедему ПДФ (300 KB)
  Ulpiana — Nouvelles observations sur le rempart occidental de la cité
  Cpђan Ђypuh    
  Археолошка истраживања при конзерваторским радовима 1980. y Гамзиграду ПДФ (972 KB)
  Recherches archéologiques de 1980. à Gamzigrad, à l'occasion des travaux de conservation
  Миланка Mиловић    
  Борачко гробље y црквеној порти y Великој Моштаници ПДФ (0,98 MB)
  Le cimetrière d'anciens combattants dans la cour de l'église de Velika Moštanica
Критике и прикази/Critiques et comptes-rendus    
  Cpђaн Ђypuh ПДФ (520 KB)
  Светозар Радојчић, СРПСКА УMETHOCT У СРЕДЊЕМ BEKУ. Уметност на тлу Југославије, Југославија — Београд, Спектар — Загреб, Прва књижевна комуна — Мостар, Београд 1982, 73 стр. текста, 81 фотографија у боји (T. Velmans, Bvzantinische Zeitsch'rift 63 (1970).
  Радомир Станић
  Петар Миљковић-Пепек, Β Ε Љ У С А. Скопје 1981. Посебна изданнја на Одделението за научна дејност на Н.Н.С.Г. историја на уметноста со археологнја при Филозофскиот факултет, књ. 1, стр. 320+17 табли колор илустрација + 77 црно-белих илустрација + 38 цртежа y тексту + резиме на француском језику.
  Cpђaн Ђypuh
  Ђорђе Мано-Зиси, АНТИКА. Уметност на тлу Југославије, Југославија — Београд, Спектар — Загреб, Прва књижевна комуна — Мостар, Београд 1982, стр. 149+126 илустрација y боји + 1 црно-бела + 7 цртежа.
  Радомир Станић
  Дејан Медаковић— Динко Давидов, С Ε Η Τ-Α Η Д Ρ Ε Ј Α. Југословенска ревија, Београд, 1982, стр. 196 + нлустрације y тексту + 115 колор-фотографија.
  Светлана Мојсиловић-Поповић
  АНТОЛОГИЈА ГРЧКЕ ΑΡΧИΤΕΚΤУΡΕ — Домаћа архитектура y Грчкој од XV до XX века. Издање Министарства за културу Грчке, уредник Јордан Димакопулос, Атина 1981, стр. 72 текста + 357 стр. прилога — цртежи и фотографије + 141 стр. библиографских података.
  Гордана Mapjaнoвuћ-Byjoвић
  Марко Поповић, БЕОГРАДСКА ТВРЂАВА. Археолошки институт, посебна издања књ. 18, Београд 1982, стр. 215 + 82 цртежа и плана + 53 фотографије + резиме на енглеском језику.
  Cpђaн Ђypuh
  МАНАСТИР РАВАНИЦА. Споменица ο шестој стогодишњици, издање манастира Раванице, Београд 1981, стр. 264 + (4) + колор и црно-беле репродукције + 11 схема распореда живописа.
  Доброслав Ст. Павловић
  М. Gschend — Fehlmann — R. Hunziker, BALLENBERG.
     
Саопштења XV/ 1983 | Communications XV/ 1983
ВРХ