Чланци и расправе/Articles et Discussions    
  Милка Чанак-Медић    
  Нека питања хронологије рашких споменика ПДФ (1,67 MB)
  Problemès de chronologie des monuments de Rascie
  Радомир Николић    
  О уметничкој делатности светога Саве у књнжевном делу Доментијана
ПДФ (1,12 MB)
  A propos de l'activité artistique de Saint Sava d'après l'oeuvre littéraire de Domentian
  Слободан М. Ненадовић    
  Нови подаци о „старој трпезарији" у Хиландару
ПДФ (1,30 MB)
  Nouvelles informations sur «le vieux réfectoire» de Chilandar
  Мирјана Шакота    
  Нешто о „златару" Гаврилу Пишчевићу ПДФ (1,56 MB)
  A propos de «l'orfèvre» Gavrilo Piščević
  Радомир Петровић    
  У потрази за Радуловим иконостасом из Црколеза ПДФ (3,19 MB)
  A la recherche de l'iconostase peinte par Radul de Crkolez
  Радојка Зарић    
  Лик Стефана Штиљановића у српској уметности XVII—XIX века ПДФ (2,73 MB)
  La représentation figurative de St. Stefan Stiljanovic dans l'art du XVIIe au XIXe siècle
  Ранко Финдрик
   
  О унутрашњем уређењу и опреми наше старе градске куће ПДФ (3,96 MB)
  L'aménagement intérieur et l'équipement de nos vieilles maisons urbaines
Прилози/Appendices    
  Милан Ивановић    
  Споменици Ибарског Колашина ПДФ (1,65 MB)
  Les monuments de l'Ibarski Kolašin
  Смиљка Габелић    
  Записи са крова лесновске цркве ПДФ (808 KB)
  Inscriptions sur le toit de l'église de Lesnovo
  Марија Бајаловић-Хаџи-Пешић    
  Београд 1603. године, како га је видео један ратни заробљеник
ПДФ (848 KB)
  Le Belgrade de 1603, vu par un prisonnier de guerre
  Марко Недељковић    
  Прилог датовању цркве манастира Раковице ПДФ (776 KB)
  Contribution à la datation de l'église du monastère Rakovica
  Бранка Кнежевић    
  Манастир Манастирица — предање и историја ПДФ (788 KB)
  Le monastère de Manastirica — légende et histoire
  Драгиња Симић-Лазар    
  Иконографија Страшног суда у цркви св. Петра и Павла у Тутину
ПДФ (968 KB)
  Надежда Пешић-Максимовић    
  Народно градителлтво Куршумлије, Блаца и околних села
ПДФ (3,42 MB)
  L'architecture populaire de Kuršumlija, de Blace et de villages environnants
  Божидар Крстановић    
  Прилог познавању народног градитељства у нас ПДФ (1,04 MB)
  Contribution à l'ctude de notre architecture populaire
  Миодраг Јовановић    
  Аустријски архитекта Лудвиг Ферстер као писац о византијским и српским црквама ПДФ (712 KB)
  L'architecte autrichien Ludwig Fôrster en tant qu'auteur d'études sur l'art byzantin
  Угљеша Рајчевић    
  Сликар Милутин Бл. Марковић ПДФ (2,76 MB)
  Le peintre Milutin Bl. Marković
  Стеван Томић    
  Да ли су музичка дела споменици културе? ПДФ (168 KB)
  Les oeuvres de musique sont-elles des monuments culturels?
  Бранка Скакић-Симатовић    
  Предлог за оснивање Републичког завода за заштиту споменика културе и прве акције на заштити у Србији после ослобођења ПДФ (2,01 MB)
  Proposition de fondation d'un institut de protection des monuments historiques et premieres actions de protection en Serbie après la libération
Реферати/Communiqués    
  Јован Секулић    
  Путеви савремене заштите Старог Раса са Сопоћанима ПДФ (3,00 MB)
  L'évolution de la protection moderne du Vieux Ras et de ses environs
Критике и прикази/Critiques et comptes-rendus    
  Гордана Томашевић    
  Ирма Чремошник, Мозаици и зидно сликарство римског доба у Босни и Херцеговини, Сарајево 1984, стр. 225, сл. 74+63 ПДФ (768KB)
  Милица Јанковић
  Гордана Марјановић-Вујовић, Трњане, српска некропола (крај XI — почетак XIII века)
  Милка Чанак-Медић
  Јован Нешковић, Ђурђеви Ступови у Старом Расу. Постанак архитектуре Св. Борђа и стварање рашког типа споменика у архитектури средњовековне Србије, Кралљево, 1984, стр. 254 са 130 цртежа и 218 фотографија
  Сретен Петковић
  Мирјана Шакота, Дечанска ризница, Београд 1984, Студије и монографије Републичког завода за заштиту споменика културе 3, Београд, ИРО Просвета — Београд и Јединство — Приштина, стр. 481+352 црнобеле репродукције + 15 табли у боји + 12 цртежа
  Радомир Станић
  Марица Шупут, Српска архитектура у доба турске власти 1459—1690, Београд, Српска академија наука и уметности, Посебна издања књ. DLIX
  Нађа Куртовић-Фолић
  Андреј Андрејевић, Исламска монументална уметност XVI века у Југославији — куполне џамије
  Неда Цар
  Henry Maguire, Art and Eloquence in Byzantium, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, XXIII+148 стр. текста + 111 црнобелих репродукција и цртежа
  Андреј Андрејевић
  Вакуфнаме из Босне и Херцеговине (XV и XVI вијек), Посебно издање Оријенталног института у Сарајеву
       
Саопштења XVII / 1985 | Communications XVII / 1985
ВРХ