Археолошка истраживања у комплекса цркве Св. Апостола Петра и Павла у Расу

У комплексу цркве Св. апостола Петра и Павла у Расу, Музеј „Рас“ из Новог Пазара је, у складу са мерама техничке заштите Републичког завода за заштиту споменика културе и Решењем Министарства културе и информисања, обавио заштитна археолошка истраживања на простору предвиђеном за извођење радова на обнови северне грађевине са доградњом анекса у функцији трпезарије и парохијског дома.

„Пројекат обнове северне грађевине“ урадио је 2017. године Републички завод за заштиту споменика културе, на основу услова Министарства културе и информисања, које је дало и сагласност на Пројекат. Пројекат је произашао из потреба одговарајуће заштите непокретног културног добра, с једне и потреба активног православног храма с друге стране, а заснован је на идејном решењу из последње деценије прошлог века, када је обнова северне грађевине, конзервиране и презентоване на нивоу затечених остатака зидова откривених током археолошких истраживања 1984-1988. године, којима је идентификована као средњовековна трпезарија, предвиђена за обнову у оквиру јединствене целине црквене куће са лапидаријумом. Обнављајући овај предлог 2009. године Републички завод је дефинисао целовити програм свих неопходних интервенција којима је требало унапредити у то време изразито лоше стање у којем се читав споменички комплекс налазио. По добијању позитивног мишљења Комисије Министарства културе и информисања, Програм је презентован саветодавној мисији Икомоса приликом посете и обиласка културног добра Стари Рас са Сопоћанима уписаног на Листу светске културне и природне баштине, тако да се приликом израде „Пројекта обнове северне грађевине“ Републички завод руководио смерницама, сугестијама и препорукама мисије Икомоса изнетим у њиховом Извештају.

Археолошка истраживања у комплекса цркве Св. Апостола Петра и Павла у Расу

Поступак разраде пројектне документације за извођење, у складу са законском регулативом, наставила је Српска православна црквена општина за Рашку област из Новог Пазара, као власник комплекса Петрове цркве. Републички завод за заштиту споменика културе је кроз обједињену процедуру прибављања локацијских услова утврдио услове за предузимање мера техничке заштите у оквиру којих су између осталог утврђени и они који се односе на земљане радове и археолошка истраживања и надзор. Условима је утврђено да је на површинама и у дубини где нису обављена археолошка истраживања неопходно обезбедити археолошки надзор, односно претходна заштитна истраживања, као и да се за време земљаних радова обезбеди сталан археолошки, а у току грађевинских радова, конзерваторски надзор. У складу са тим условима, који су саставни део локацијских услова Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, у Пројекту за грађевинску дозволу који је израдило Предузеће за пројектовање, инжењеринг и консалтинг „Елкомс“ из Београда, предвиђено је између осталог, да је „пре извођења радова потребно урадити пројекат археолошких истраживања и прибавити дозволу надлежног министарства“. Због тога се Српска православна црквена општина за Рашку област у Новом Пазару обратила Републичком заводу молбом за издавање потврде о извршеним археолошким истраживањима у комплексу Цркве Св. апостола Петра и Павла 03.03.2020. године и добила обавештење да археолошка истраживања нису обављена у делу који ће захватити јужна половина анекса новопројектованог објекта, као и да је потребно да инвеститор обезбеди средства за истраживања. Будући да Републички завод није у претходном периоду вршио археолошка истраживања (обављали су их Народни музеј из Београда и Завод за заштиту споменика културе Краљево), сугерисано је као најсврсисходније, да се за тај посао ангажује Музеј „Рас“ из Новог Пазара, будући да је већ пратио сондажне радове којима су провераване дубине темеља северне грађевине.

Археолошка истраживања у комплекса цркве Св. Апостола Петра и Павла у Расу

Радови по добијању грађевинске дозволе започети су августа 2020. године, а да претходно нису обављена археолошка истраживања. У току припреме терена у северозападном делу црквене порте, на простору презентованих остатака северне грађевине, извођач је машинским путем извршио ископ земље, уништивши неколико гробова. Републички завод је о овоме обавештен мејлом и одмах је изашао на терен. Иако је зауставио радове, извођач их је наставио и порушио зидове северне грађевине, након чега је Републички завод донео Решење о привременој обустави истих док се не обаве археолошка истраживања.

Средства за археолошка ископавања и одговарајућа дозвола Министарства културе и информисања обезбеђени су у позну јесен 2020. године, те због лоших временских услова није било могуће тада их и започети. По добијању новог одобрења Министарства културе и информисања, Музеј „Рас“ је радове започео 26. марта и у складу са динамиком коју су условљавале временске прилике завршио 22. априла. Показало се да на површини која је предвиђена за градњу, осим уништених остатака северне грађевине, има доста остатака архитектуре, од којих је најважије нагласити темеље зида уз јужни профил археолошког ископа који је откривен у дужини од преко 6 м, – а може бити или зид неког конака који се наслањао на северно обзиђе, или старији оградни зид црквене порте – као и остатке зида правца север-југ откривеног по средини археолошког ископа.

У складу са наведеним, планиран је наставак започетих археолошких истраживања, како би резултати дали одговарајуће податке неопходне за архитектонску анализу и утврђивање одговарајућих мера заштите, у односу на пројектом предвиђене радове. По завршектку археолошких истраживања и обављању консултација са експертима Унесковог Центра за светско наслеђе, којима се РЗЗСК обратио у децембру 2020. године, биће могуће урадити нове анализе ранијих градитељских фаза унутар северног дела порте и одговорити на захтев СПЦ за измену пројекта због делимичне измене намене. Након тога ће бити донета одлука о наставку радова на пројектованој грађевини.

Археолошка истраживања у комплекса цркве Св. Апостола Петра и Павла у Расу
ВРХ