Садржај ПДФ (300 KB)
Расправе и студије/Traités et études    
  Бранислав Тодић    
  Краљ Милутин са сином Константином и родитељима монасима на фресци у Грачаници ПДФ (952 KB)
  Le roi Milutin avec son fils Constantin et ses parents — religieux canonisés sur une fresque de Grčanica
  Гојко Суботић    
  Икона василисе Јелене и оснивачи манастира Поганова ПДФ (1,35 МB)
  Icône de la vasilisse Hélène et ktitors du monastère de Poganovo
  Мирјана Глигоријевић-Максимовић    
  Сцене из живота св. Марка у византијској уметности ПДФ (1,72 МB)
  Scènes de la vie de saint Marc dаns l'art byzantin
  Радојка Зарић    
  Фреске у средњем травеју цркве Светих апостола у Пећи ПДФ (1,38 МB)
  Fresques de la travée centrale dans l'église des Saints-Apotres de Peć
  Сања Кесић    
  Живопис цркве Арханђела Михаила y Борчу ПДФ (1,92 МB)
  Décoration peinte de l'église de Borač
  Радомир Станић    
  Црква Св. Николе у Брезови код Ивањице ПДФ (4,48 МB)
  Église Saint-Nicolas à Brezova près de la ville d'Ivanjica
  Сретен Петковић    
  Две хиландарске цркве XVII века посвећене светом Николи ПДФ (560 KB)
  Deux églises de Chilandar dédiées à saint Nicola au XVIIe siècle
  Светлана Пејић    
  Живопис цркве Св. Тројице у Завоју ПДФ (1,78 МB)
  Décoration peinte de la Saiante-Trinite à Zavoj
  Ранко Финдрик    
  Земљана пећ и загревање у старој градској и сеоској кући ПДФ (1,78 МB)
  Poêle en terre et chauffage des maisons rurales et urbaines d'autrefois
Прилози/Contributions    
  Живко Микић ПДФ (1,04 МB)
  Виминациум — антрополошки преглед групних гробова римског периода (I) и приказ некропола из периода велике сеобе народа (II)
  Viminatium — inventaire antropologique des fosses communes de l'époque romaine (I) et prеsentation des nécropoles de l'époque des grandes invasions (II)
  Петар Момировић ПДФ (432 KB)
  Прилог историји манастира Ковиља
  Contribution à l'histoire du monastère de Kovilj
  Миодраг Јовановић ПДФ (276 KB)
  Уметност у Банату у XVIII веку измећу Истока и Запада
  L'art dans le Bannat du XVIIIe siècle entre l'Orient et l'Occident
  Мирјана Ђекић ПДФ (1,03 МB)
  Амбари и чардаци у Војводини и пробле ми њихове заштите
  Granges à céréales dans la Voivodine et problèmes posés par leur protection
Критике и прикази/Critiques et comptes — rendus    
  Александра Давидов
  Даница Поповић, СРПСКИ ВЛАДАРСКИ ГРОБ У СРЕДЊЕМ BEKУ, Филозофски факултет у Београду — Институт за историју уметности, Студије 9; Републички завод за заштиту споменика културе, Београд и Институт за проучавање културе Срба, Црногораца, Муслимана и Хрвата, Приштина, Београд, 1992, 214 стр. текста илустрована са 53 цртежа, 21 црнобела фотографија, резиме на енглеском језику , индекс ПДФ (216 KB)
  Нађа Фолић-Куртовић
  Б.А. Кириков, СЕЙСМОСТОЙКОСТЪ И ИСТОРИЯ, Издслъство ,,МИР", Москва
1991. Β. A. Kirikov, HISTORY OF EARTH-QUAKE RESISTANT CONSTRUCTION Some Piеces of Writing on the History of Earthquake Rеsistant Construction from Ancient to Our Days. Instituto de Ciencias de la Construccion Eduardo Torroja (CSIC) i Fundation MAPFRE, Madrid 1992. године, 238 страна ca 96 цртежа у тексту
     
Саопштења XXV/ 1993 | Communications XXV / 1993
ВРХ