Радомир Николић
Прилог за проучавање живописа манастира Раванице
Un apport à l'étude de la peinture murale du monastère Ravanica
ПДФ 7,06 MB
Аника Сковран
Деизисна плоча Георгија Митрофановића y Студеници
La plaque de Déisis à Studenica, oeuvre de Georgije Mitrofanović
ПДФ 2,41 MB
Павле Васић
Српски сликари XVIII века y Срему
Peintres serbes du XVIIIe siècle en Srem
ПДФ 6,99 MB
Мирјана Шакота
Два илуминирана рукописа из XVIII—XIX века y збирци манастира Дечана
Deux manuscrits illuminés datant du XVIIIe et du XIXe siècle et faisant partie de la collection du monastère Dečani
ПДФ 2,28 MB
Иван М. Здравковић
Један предлог за рестаурацију и адаптацију Радул-беговог конака y Зајечару
Un projet de restauration et d'adaptation de la maison de Radul-bey à Zaječar
ПДФ 1,37 MB
Доброслав Ст. Павловић
Разноврсни облици и вредности уметничког изражавања код цркава брвнара y Србији
Formes et valeurs variées de l'expression artistique dans les églises de bois en Serbie
ПДФ 2,36 MB
Јован Нешковић
Црква манастира Давидовице на Лиму
L'église du monastère Davidovica sur la rivière Lim
ПДФ 5,05 MB
Мирјана Љубинковић
Археолошка ископавања y Давидовици
Fouilles archéologiques à Davidovica
ПДФ 1,31 MB
Мирјана Љубинковић
Остаци живописа y Давидовици
Vestiges de peintures murales à Davidovica
ПДФ 2,96 MB
Јован Нешковић
Петрова црква код Новог Пазара
Eglise de St. Pierre près de Novi Pazar
ПДФ 3,42 MB
Милан Лађевић
Резултати испитивачких радова на фрескама цркве Св. Петра и Павла крај Новог Пазара
Résultats des travaux de recherches effectués sur les fresques de l'église des Saints Pierre et Paul, près de Novi Pazar
ПДФ 4,16 MB
Александра Јуришић
Заштитна ископавања y селу Радоињи
Fouilles effectuées au village de Radoinja en vue de protection
ПДФ 2,71 MB
Бранислав Живковић
Конзерваторски радови на фрескама манастира Каленића
Travaux de conservation effectués en 1956/57 sur les fresques du monastère Kalenić
ПДФ 1,44 MB
Конзерваторски радови на фрескама цркве y Доњој Каменици
Travaux de conservation effectués en 1958 sur les fresques de l'église de Donja Kamenica
ПДФ 1,45 MB
Иван М. Здравковић
Предлог за рестаурацију крова на манастиру Јежевици код Чачка
Un projet de restauration du toit du monastère Ježevica près de Čačak
ПДФ 844 KB
Мила Вујичић-Вуловић
Београдска тврђава
Citadelle de Beograd
ПДФ 1,22 MB
Доброслав Ст. Павловић
Рушевине Партизанске болнице y Пријепољу
Ruines de l'hôpital des partisans à Prijepolje
ПДФ 1,30 MB
Иван М. Здравковић
Црква манастира Стјеника y планини Јелици код Чачка
L'église du monastère Stjenik, situé dans la montagne Jelica, près de Čačak
ПДФ 768 KB
Радомир Николић
Један раносредњовековни бронзани крст
Une croix de bronze paléomédiévale
ПДФ 640 KB
Невенка Петровић
Две воденице код Пирота
Deux moulins à eau près de Pirot
ПДФ 820 KB
Миодраг Соколовић
Концентрациони логор y Нишу
Un camp de concentration à Niš
ПДФ 96 KB
Саопштења IV / 1961 - Communications IV / 1961
ВРХ