Radomir Nikolić
Prilog za proučavanje živopisa manastira Ravanice
Un apport à l'étude de la peinture murale du monastère Ravanica
PDF 7,06 MB
Anika Skovran
Deizisna ploča Georgija Mitrofanovića y Studenici
La plaque de Déisis à Studenica, oeuvre de Georgije Mitrofanović
PDF 2,41 MB
Pavle Vasić
Srpski slikari XVIII veka y Sremu
Peintres serbes du XVIIIe siècle en Srem
PDF 6,99 MB
Mirjana Šakota
Dva iluminirana rukopisa iz XVIII—XIX veka y zbirci manastira Dečana
Deux manuscrits illuminés datant du XVIIIe et du XIXe siècle et faisant partie de la collection du monastère Dečani
PDF 2,28 MB
Ivan M. Zdravković
Jedan predlog za restauraciju i adaptaciju Radul-begovog konaka y Zaječaru
Un projet de restauration et d'adaptation de la maison de Radul-bey à Zaječar
PDF 1,37 MB
Dobroslav St. Pavlović
Raznovrsni oblici i vrednosti umetničkog izražavanja kod crkava brvnara y Srbiji
Formes et valeurs variées de l'expression artistique dans les églises de bois en Serbie
PDF 2,36 MB
Jovan Nešković
Crkva manastira Davidovice na Limu
L'église du monastère Davidovica sur la rivière Lim
PDF 5,05 MB
Mirjana Ljubinković
Arheološka iskopavanja y Davidovici
Fouilles archéologiques à Davidovica
PDF 1,31 MB
Mirjana Ljubinković
Ostaci živopisa y Davidovici
Vestiges de peintures murales à Davidovica
PDF 2,96 MB
Jovan Nešković
Petrova crkva kod Novog Pazara
Eglise de St. Pierre près de Novi Pazar
PDF 3,42 MB
Milan Lađević
Rezultati ispitivačkih radova na freskama crkve Sv. Petra i Pavla kraj Novog Pazara
Résultats des travaux de recherches effectués sur les fresques de l'église des Saints Pierre et Paul, près de Novi Pazar
PDF 4,16 MB
Aleksandra Jurišić
Zaštitna iskopavanja y selu Radoinji
Fouilles effectuées au village de Radoinja en vue de protection
PDF 2,71 MB
Branislav Živković
Konzervatorski radovi na freskama manastira Kalenića
Travaux de conservation effectués en 1956/57 sur les fresques du monastère Kalenić
PDF 1,44 MB
Konzervatorski radovi na freskama crkve y Donjoj Kamenici
Travaux de conservation effectués en 1958 sur les fresques de l'église de Donja Kamenica
PDF 1,45 MB
Ivan M. Zdravković
Predlog za restauraciju krova na manastiru Ježevici kod Čačka
Un projet de restauration du toit du monastère Ježevica près de Čačak
PDF 844 KB
Mila Vujičić-Vulović
Beogradska tvrđava
Citadelle de Beograd
PDF 1,22 MB
Dobroslav St. Pavlović
Ruševine Partizanske bolnice y Prijepolju
Ruines de l'hôpital des partisans à Prijepolje
PDF 1,30 MB
Ivan M. Zdravković
Crkva manastira Stjenika y planini Jelici kod Čačka
L'église du monastère Stjenik, situé dans la montagne Jelica, près de Čačak
PDF 768 KB
Radomir Nikolić
Jedan ranosrednjovekovni bronzani krst
Une croix de bronze paléomédiévale
PDF 640 KB
Nevenka Petrović
Dve vodenice kod Pirota
Deux moulins à eau près de Pirot
PDF 820 KB
Miodrag Sokolović
Koncentracioni logor y Nišu
Un camp de concentration à Niš
PDF 96 KB
Saopštenja IV / 1961 - Communications IV / 1961
TOP