Projekat CultHeRit

Republički zavod za zaštitu spomenika kulture jedan je od partnera u međunarodnom projektu Pronalaženje rešenja za neuravnoteženosti na tržištu rada u sektoru kulturnog nasleđa u dunavskom regionu poboljšanjem njegove dostupnosti mladim stručnjacima (Identifying solutions for labor market imbalances in the cultural heritage sector in the Danube region by improving its accessibility to young professionals) – CultHeRit. Ovaj projekat je odobren za finansiranje u okviru prvog poziva Programa za dunavski region 2021–2027 (Danube Region Programme).

Započela realizacija međunarodnog projekta CultHeRit u kome je Republički zavod projektni partner

O projektu

Projekat CultHeRit se bavi pitanjem ljudskih resursa u ustanovama zaštite kulturnog nasleđa (Cultural Heritage Institutions and Museums – CHIM). Glavni cilj projekta CultHeRit je optimizacija sektorskog tržišta rada izazivanjem pozitivnih promena u praksama zapošljavanja koje se trenutno primenjuju u sektoru kulturnog nasleđa u dunavskom regionu. Projekat teži da povećanjem pristupačnosti sektora mladim profesionalcima doprinese usporavanju i preokretu migracije visokoobrazovanih mladih ljudi i zadržavanju kvalifikovane radne snage u sektoru kulturnog nasleđa. Realizacija projekta CultHeRit počela je 1. januara 2024. godine i vreme trajanja projekta je 30 meseci.

U projektu učestvuje 13 partnerskih institucija iz osam zemalja: Austrije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Češke, Mađarske, Rumunije, Srbije i Slovenije. Tim, koji predvodi Muzej primenjenih umetnosti u Budimpešti, čini deset ustanova iz sektora kulturnog nasleđa: pet muzeja, četiri zavoda za zaštitu kulturnog nasleđa i jedan istraživačko-obrazovni centar. Reč je o velikim institucijama iz prestonica i ustanovama iz manjih gradova u perifernim oblastima zemalja učesnica. Institucijama zaštite kulturnog nasleđa podršku pružaju tri tehnička partnera: jedno udruženje kulturnih organizacija, jedna agencija za zapošljavanje i jedan sindikat zaposlenih u kulturi. Osim Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, učesnici projekta su: Muzej primenjenih umetnosti u Budimpešti, Muzej primenjene umetnosti u Beču, Kulturna platforma Gornje Austrije iz Linca, Nacionalni institut za nasleđe u Bukureštu, Nacionalni muzej istorije Transilvanije u Kluž-Napoki, Zavod za zapošljavanje regiona Bihor u Oradei, Međuopštinski zavod za zaštitu spomenika kulture u Subotici, Samostalni sindikat zaposlenih u kulturi Srbije iz Beograda, Muzej primenjene umetnosti u Pragu, Zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske u Banja Luci, Muzej za umjetnost i obrt u Zagrebu i Istraživačko-obrazovni centar Dvorac Rakičan u Rakičanu. U projekat su uključeni i pridruženi strateški partneri: Ministarstvo kulture i inovacija Mađarske, Ministarstvo razvoja, javnih radova i uprave Rumunije, Ministarstvo kulture Srbije, Austrijski institut za kulturne koncepte i Ministarstvo kulture i medija Hrvatske.

Cilj i doprinos projekta

Glavni cilj projekta CultHeRit je poboljšanje tržišta rada u oblasti kulturnog nasleđa izazivanjem pozitivnih promena u trenutnim praksama zapošljavanja u ovom sektoru u dunavskom regionu. Projekat nastoji da povećanjem pristupačnosti sektora mladim stručnjacima doprinese usporavanju i preokretu migracije visokoobrazovanih mladih ljudi i zadržavanju kvalifikovanih kulturnih poslenika, uz povećanje raznovrsnosti sektorske radne snage. Takođe, projekat CultHeRit teži da osigura da ovaj sektor postane i ostane poželjno radno mesto koje svojim mladim zaposlenima nudi ispunjavajuću karijeru i profesionalni razvoj. To će učiniti tako što će razraditi i testirati moguća rešenja i promovisati ih kroz kampanje javnog zastupanja i različite događaje.

Paralelno, partneri na projektu će sprovesti istraživanje kako bi razumeli opštu situaciju zapošljavanja i dostupnost poslova ranjivim grupama u sektoru kulturnog nasleđa u zemljama učesnicama. Studija će identifikovati prepreke u pristupačnosti zaposlenju u ovoj oblasti sa kojima se suočavaju mladi, osobe sa invaliditetom, ljudi koji žive u ruralnim područjima i žene. Na osnovu rezultata, istražiće se opcije i održiva rešenja, kao što su mogućnosti koje nudi rad na daljinu. Nalazi studije i potom strategije će se koristiti za obraćanje donosiocima odluka kroz mere zastupanja.

Kroz analizu neravnoteže na tržištu rada, kao i strateške preporuke za postizanje raznovrsnijih i inkluzivnijih radnih mesta i unapređenje zapošljavanja mladih i pristupa poslovima ranjivim grupama u sektoru, projekat CultHeRit se pridružuje inicijativama koje garantuju učešće i pristup za sve na tržištu rada i podstiču uzlaznu društvenu mobilnost.

Aktivnosti i posebni ciljevi projekta

Posebni ciljevi projekta su utvrđivanje i testiranje transnacionalnog modela zapošljavanja u institucijama koje vode brigu o kulturnom nasleđu, bolje razumevanje prepreka u dostupnosti posla i unapređenje rezultata zapošljavanja u ustanovama kulture u dunavskom regionu. Oni će biti realizovani kroz različite faze i aktivnosti projekta:

1. Uspostavljanje grupe zainteresovanih strana i uključivanje ključnih pojedinaca u grupu (Key Stakeholder Group – KSG), od januara 2024. do juna 2026. Republički zavod za zaštitu spomenika kulture koordinira ovu aktivnost na nacionalnom nivou. Zadatak grupe je prikupljanje podataka o pravnom statusu i uslovima zapošljavanja pojedinaca u institucijama kulturnog nasleđa, rodnoj ravnopravnosti, dostupnosti radnih mesta u ovom sektoru osobama sa invaliditetom i ruralnom stanovništvu, kao i obezbeđivanje efikasnosti pilot aktivnosti implementirane u projekat, odnosno izvodljivosti identifikovanih rešenja u nacionalnim kontekstima.

2. Transnacionalna analiza prakse zapošljavanja u institucijama kulturnog nasleđa u dunavskom regionu, od januara 2024. do juna 2024. Ova aktivnost uključuje pripremu anketa i prikupljanje podataka u skladu sa transnacionalnom metodologijiom razvijenom u okviru projekta. Svi partneri će distribuirati upitnike i prikupljati odgovore, izvršiti analizu lokalnih praksi zapošljavanja, ispitati iskustva zaposlenih u institucijama kulturnog nasleđa i zatim istražiti očekivanja studenata koji bi potencijalno trebalo da se zaposle u sektoru zaštite kulturnog nasleđa. Podaci svih partnera će biti centralizovani i sumirani u finalni dokument, koji će služiti kao baza podataka za budući model zapošljavanja.

3. Definisanje transnacionalnog aspirativnog modela zapošljavanja, od juna 2024. do oktobra 2024. U okviru ove aktivnosti svaki partner će sa svojom grupom zainteresovanih strana diskutovati o ponuđenom modelu zapošljavanja. U oktobru 2024. godine će biti organizovana radionica u Beogradu gde će svi partneri moći da podele iskustva o procesu prikupljanja podataka i zaključcima koje su donele njihove grupe zainteresovanih strana. Takođe će se definisati konačni model zapošljavanja na nivou partnerstva na osnovu koga će naredne godine započeti pilot aktivnost – zapošljavanje mladog stručnjaka u trajanju od 12 meseci.

4. Testiranje transnacionalnog aspirativnog modela zapošljavanja – pilot aktivnosti, od oktobra 2024. do decembra 2025. Ovom aktivnošću će biti omogućeno zapošljavanje po jednog mladog stručnjaka u institucijama kulturnog nasleđa – partnerima na projektu – na 12 meseci, što podrazumeva njegovo profesionalno uključivanje u proces rada (okruženje) uz obezbeđenu mentorsku podršku u samoj ustanovi. Osim evaluacije mladih zaposlenih stručnjaka, i oni će imati priliku da u okviru projekta izvrše evaluaciju ustanova u kojima će raditi godinu dana.

5. Evaluacija pilot aktivnosti – zapošljavanja mladog stručnjaka na period od 12 meseci, od oktobra 2024. do juna 2026. Fokus ove aktivnosti je pronalaženje najvažnijih zaključaka o primenljivosti transnacionalnog aspirativnog modela zapošljavanja u različitim zemljama dunavskog regiona. Partneri na projektu će takođe predstaviti svoje viđenje uspešnosti pilot aktivnosti na samom kraju projekta.

6. Definisanje konačnog transnacionalnog aspirativnog modela zapošljavanja, od januara 2025. do juna 2026. Konačni model će sadržati procedure zapošljavanja (npr. konkurs za oglašavanje, zapošljavanje, intervjui za posao, potpisivanje ugovora) kao i preporuke za bolju integraciju na radnom mestu (npr. obuka, mentorstvo i mere jačanja kolegijalnosti). Svaki partner na projektu koji je implementirao pilot aktivnost će prilagoditi svoje procedure zapošljavanja usvajanjem najmanje jednog elementa koji je testiran tokom pilot aktivnosti.

7. Transnacionalna studija o položaju zaposlenih u institucijama u oblasti kulturnog nasleđa u dunavskom regionu, od januara 2024. do decembra 2025. Tokom ove aktivnosti partneri će sprovesti studiju kojom će se ispitati uslovi rada zaposlenih u ustanovama kulturnog nasleđa i otkriti izazovi sa kojima se zaposleni suočavaju. Studija će isto tako pružiti bolji uvid u specifičnost poslova koji se u ovom sektoru obavljaju, zatim pregled stanja zapošljavanja u institucijama kulturnog nasleđa, napredovanje kulturnih poslenika u karijeri, mogućnost zapošljavanja za visokoobrazovane mlade ljude, kao i za osobe sa invaliditetom, za žene i za ljude iz ruralnih sredina.

8. Strategija za poboljšanje dostupnosti poslova i uslova zapošljavanja u institucijama kulturnog nasleđa, od januara 2024. do decembra 2025. Prethodno realizovane aktivnosti – Transnacionalna studija o položaju zaposlenih, Transnacionalni aspirativni model zapošljavanja i njegovo pilot testiranje, kao i Transnacionalna analiza prakse zapošljavanja u institucijama kulturnog nasleđa – doprineće definisanju preporuka u strategiji. Dokument će sadržati strateške pravce za unapređenje praksi zapošljavanja i dostupnosti sektora kulturnog nasleđa za visokokvalifikovane mlade ljude i druge ranjive grupe. Razradiće se preporuke za analizu i prevazilaženje neusklađenosti obrazovne ponude i poslova koji su deficitarni u institucijama kulturnog nasleđa.

9. Promotivna kampanja i kampanja za povećanje vidljivosti čitavog sektora kulturnog nasleđa, od januara 2024. do juna 2026. Partneri na projektu će uložiti napor da rezultati projekta dopru do donosilaca odluka u relevantnim oblastima i institucijama koji mogu da izazovu pozitivne promene u trenutnim praksama zapošljavanja u sektoru zaštite kulturnog nasleđa u dunavskom regionu. Aktivnost će se realizovati kroz različite mere javnog zastupanja, promocije i događaje.

Sastanci

Pripremni sastanak uoči početka realizacije projekta CultHeRit održan je u Budimpešti 15. decembra 2023. godine. Konferencija povodom otvaranja projekta CultHeRit i prvi projektni sastanak partnera održan je krajem januara 2024. godine u Beču u Muzeju primenjene umetnosti.

Na tom partnerskom sastanku, između ostalih tema, razgovaralo se o problemima upravljanja projektima, kao i o predstojećim aktivnostima, uspostavljanju i funkcionisanju ključnih grupa zainteresovanih strana, metodologiji u vezi sa kreiranjem transnacionalne analize prakse zapošljavanja, zapošljavanju itd.

Svi partneri će takođe učestvovati na budućim konferencijama i sastancima projekta CultHeRit (u junu 2024. u Kluž-Napoki, Rumunija, i u oktobru 2024. u Beogradu). Do kraja projekta partneri će posetiti partnerske institucije u Pragu, Lincu, Bukureštu i učestvovati na završnom događaju projekta u junu 2026. godine u Budimpešti.

Započela realizacija međunarodnog projekta CultHeRit u kome je Republički zavod projektni partner

Partneri na projektu

Muzej primenjene umetnosti, Budimpešta, Mađarska, glavni partner (Iparművészeti Múzeum) - https://www.imm.hu/en/

Muzej primenjene umetnosti, Beč, Austrija (Museum für angewandte Kunst) - https://www.mak.at/en

Kulturna platforma Gornje Austrije, Linc, Austrija (Kulturplattform Oberösterreich) - https://kupf.at/organisation/other-languages/the-kupf-cultural-platform-upper-austria/

Nacionalni institut za nasleđe, Bukurešt, Rumunija (Institutul National al Patrimoniului) - https://patrimoniu.ro/

Nacionalni muzej istorije Transilvanije, Kluž-Napoka, Rumunija (Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei) - https://mnit.ro/-/

Zavod za zapošljavanje regiona Bihor, Oradea, Rumunija (Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Munc Bihor) - https://www.anofm.ro/?agentie=Bihor&page=0

Republički zavod za zaštitu spomenika kulture, Beograd, Srbija - https://www.heritage.gov.rs/english/index.php

Međuopštinski zavod za zaštitu spomenika kulture, Subotica, Srbija - https://www.heritage-su.org.rs/en/home-2/

Samostalni sindikat zaposlenih u kulturi, Beograd, Srbija - https://www.sindikatkulturesrbije.rs/

Muzej primenjene umetnosti, Prag, Češka (Uměleckoprůmyslové museum v Praze) - https://www.upm.cz/en/

Zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske, Banja Luka, Bosna i Hercegovina - https://nasljedje.org/

Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb, Hrvatska (Muzej za umjetnost i obrt) - https://www.muo.hr/

Istraživačko-obrazovni centar Dvorac Rakičan, Rakičan, Slovenija (Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan) - https://www.ris-dr.si/?lang=GB

Članovi projektnog tima i kontakt

Članovi projektnog tima Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture su:

Kontakt

Telefon: 011 2454 786

Faks: 011 3441 430

Imejl-adrese:

Projekat je sufinansiran iz fondova Evropske unije (ERDF, IPA II).

VRH