Opis Podaci
Ime i prezime/naziv rukovaoca odnosno obrađivača Republički zavod za zaštitu spomenika kulture
Adresa/sedište rukovaoca odnosno obrađivača

Beograd, Radoslava Grujića br. 11

Ime i prezime lica za zaštitu podataka Jelena Božić
Adresa lica za zaštitu podataka

Beograd, Radoslava Grujića br. 11

E-mail lica za zaštitu podataka

jelena.bozic@heritage.gov.rs

Broj telefona lica za zaštitu podataka

063/664-670 || 011/2451-642

VRH