• Ostvarivanje uvida u stanje nepokretnih kulturnih dobara od izuzetnog i kulturnih dobara od velikog značaja i preduzimanje mera u vezi sa njihovom zaštitom i korišćenjem;
 • pružanje stručne pomoći i unapređivanje rada na zaštiti kulturnih dobara, naročito u pogledu savremenih metoda stručnog rada;
 • staranje o stručnom usavršavanju radnika koji rade na poslovima zaštite kulturnih dobara;
 • vođenje centralnih registara kulturnih dobara po vrstama i dokumentacije o njima;
 • staranje o zaštiti kulturnih dobara od izuzetnog značaja;
 • staranje o jedinstvenoj primeni kriterijuma u pogledu predlaganja za proglašenje nepokretnosti za kulturna dobra i utvrđivanje nepokretnih kulturnih dobara od velikog i od izuzetnog značaja;
 • saradnja sa zavodima za zaštitu spomenika kulture u pripremi planova i programa rada na nepokretnim kulturnim dobrima;
 • vođenje evidencije i dokumentacije o nepokretnostima od posebnog značaja za istoriju i kulturu Republike Srbije koje se nalaze u zemlji i inostranstvu i staranje o njihovom očuvanju;
 • staranje o jedinstvenoj primeni međunarodnih konvencija i drugih međunarodnih akata na teritoriji Republike Srbije;
 • obaveštavanje jedanput godišnje Narodne Skupštine Republike Srbije o stanju zaštićenosti kulturnih dobara upisanih u Listu svetske kulturne baštine;
 • utvrđivanje da li određene stvari, izuzev publikacija, koje uživaju prethodnu zaštitu, odnosno za koje se pretpostavlja da imaju svojstva takvih stvari, mogu da se privremeno ili trajno izvezu u inostranstvo;
 • proučavanje nepokretnih kulturnih dobara i izrada studija, elaborata i projekata sa odgovarajućom dokumentacijom radi najcelishodnije zaštite i korišćenja određenog nepokretnog kulturnog dobra;
 • staranje da se u okviru planiranja i uređenja prostora nepokretnim kulturnim dobrima obezbedi odgovarajuće mesto i uloga u određenoj sredini;
 • objavljivanje građe o preduzetim radovima na nepokretnim kulturnim dobrima;
 • izrada projekata za izvođenje radova na nepokretnim kulturnim dobrima i izvođenje radova;
 • ostvarivanje uvida u sprovođenje mera zaštite i korišćenja nepokretnih kulturnih dobara;
 • pružanje stručne pomoći na čuvanju i održavanju kulturnih dobara sopstvenicima i korisnicima tih dobara;
 • staranje o korišćenju kulturnih dobara u svrhe određene zakonom;
 • praćenje sprovođenja mera zaštite i predlaganje mera zaštite kulturnih dobara;
 • sprovođenje mera tehničke zaštite i fizičke zaštite kulturnih dobara;
 • izdavanje publikacija o kulturnim dobrima i o rezultatima rada na njihovoj zaštiti;
 • izlaganje kulturnih dobara, organizovanje predavanja i drugih prigodnih oblika kulturno obrazovne delatnosti.
VRH