Садржај ПДФ (328 KB)
Расправе и студије/Traités et études    
  Миша Ракоција    
  Црква y Горњем Матејевцу код Ниша ПДФ (1,36 MB)
  Eglise de Gornji Matejevac, près de Niš
  Бранислав Тодић    
  Иконогрофска истраживања жичких фресака XIII века ПДФ (1,15 MB)
  Recherches iconographiques sur les fresques du XIIIe siècle au monastère de Žiča
  Евангелина Хаџитрифонос    
  Приступ типологији петокуполних цркава y византијској архитектури ПДФ (3,66 MB)
  Approche de la typologie des églises à cinq coupoles dans l'architeoture byzantine
  Гордана Симић    
  Палата Голубачког града ПДФ (1,94 MB)
  Le palais de la forteresse de Golubac
Прилози/Contributions    
  Оливера Кандић    
  Гробна обележја y цркви манастира Милешеве ПДФ (752 KB)
  Signes funéraires dans l'église du monastère de Mileševa
  Емина Зечевић    
  Ископавање гробнице краља Владислава ПДФ (832 KB)
  Mise su jour du caveau du roi Vladislav
  Србољуб Живановић и Војислав Летић    
  Мошти сриског краља св. Владислава Немањића ПДФ (160 KB)
  Les reliques du roi serbe saint Vladislav Nemanjić
  Ранко Финдрик    
  Где ce налазила стара манастирска трпезарија y Пећкој Патријаршији ПДФ (2,17 MB)
  Ou se trouvait l'ancien réfectoire au siège du Patriarcat de Peć
  Гордана Цветковић-Томашевић    
  Бела црква у Карану — маузолеј жупана Брајана — Археолошка ископавања y цркви 1975. године ПДФ (2,02 MB)
  Bela crkva karanska (Église Blanche de Karan) — mausolée du joupan Braïan — Fouilles archéologiques de 1975
  Димитрије Maдac    
  Сребрни прстен рудничког властелина Николе Косјера ПДФ (468 KB)
  La tombe et la bague du noble Nikolas Kosier
  Срђан Ђурић, Светлана Пејић Божидар Крстановић и Синиша Темериски    
  Споменици y сливу Студенице ПДФ (3,49 MB)
  Les Monuments du bassin de la Studenica
  Слободан М. Ненадовић    
  Игуменарија манастира Хиландара пре и после пожара 1711. године ПДФ (1,47 MB)
  Higouménarie du monastère de Chilandar avan et après l'incendie de l'année 1711
  Светлана Пејић    
  Царске двери из Стјеника ПДФ (736 KB)
  La porte royale du monastère de Stjenik
  Драгиша Милосављевић    
  Непознате цркве брвнаре y околини Прибоја ПДФ (1,35 MB)
  Eglises en bois inconnues des environs de Priboj
  Евгеније Хошовски    
  Први палеодемографски резултати ο античком Виминацијуму ПДФ (436 KB)
  First palaeodemographic results of antique Viminacium
Критике и прикази/Critiques et comptes — rendus    
  Брана Стојковић-Павелка ПДФ (512 KB)
  Homes et richesses dans l'Empire byzantin, IVe—VIIe siècle, réalites byzantines, éditions P. Lethielleux, Paris, 1989, стр. 313, табли ca црно/белим фотографијама XVI.
  Радомир Станић
  СТУДЕНИЦА И ВИЗАНТИЈСКА УMETHOCT ОКО 1200. ГОДИНЕ — Зборник реферата са Међународног научног скупа поводом 800-година манастира Студенице и стогодишњице CAHУ, одржаног септембра 1986. године y Београду и Студеници, Београд, Српска академија наука и уметности — Научни скупови, књ. XLI, Одељење историјских наука, књ. 11, 1988, стр. 570 плус 493 цртежа, цр-но/белих и колор илустрација. Уредник: Војислав Кораћ, дописни члан CAHУ
  Светлана Поповић
  Милка Чанак-Медић, „АРХИТЕКТУРА НЕМАЊИНОГ ДОБА II — Цркве у полимљу и на Приморју", Споменици српске архитектуре средњег века, Корпус сакралних грађевина, Београд 1989. Издавач Републички завод за заштиту споменика културе Србије. 262. стр. текста на српскохрватском и француском језику са 506 илустрација — цртежа и фотографија y црно/белој техници и индексом
  Милка Чанак-Медић
  Слободан Ћурчић, „ГРАЧАНИЦА — историја и архитектура", Београд, Приштина, 1988, 162 стр. текста + 95 стр. илустрација.
  Срђан Ђурић
  Бранислав Тодић, „ГРАЧАНИЦА, сликарство", издавач „Просвета" и „Јединство", Београд — Приштина 1988, 274 стр. текста, 31 колор, 146 црно/белих фотографија и 27 цртежа
  Сања Кесић
  „ДЕЧАНИ И ВИЗАНТИЈСКА УMETHOCT СРЕДИНОМ XIV ВЕКА" — Међународни скуп поводом 650година манастира Дечани, септембар 1985, CAHУ Научни скупови књ. XLIX, Одељење историјских наука књ. 13, уредник Војислав Ј. Ђурић; CAHУ и НИРО „Јединство", Приштина (Београд 1989); 446 стр. текста, 460 црно/белих фотографија и цртежа, 37 фотографија y боји.
  Сретен Петковић
  Динко Давидов, „СПОМЕНИЦИ БУДИМСКЕ ЕПАРХИЈЕ", Београд 1990. Републички завод за заштиту споменика културе Србије, „Просвета", Балканолошки институт CAHУ, и Матица српска, Нови Сад. 248 стр. текста илустрованих црно/белим прилозима (цртежи архитектуре, гравире, шеме иконостаса + 89 црно/белих илустрација на кунстдруку и 36 колора. Резиме на немачком и енглеском језику. Регистри .
 
Саопштења XXII-XXIII / 1990/91 | Communications XXII-XXIII / 1990/91
ВРХ