Arheološka istraživanja Vodene kapije 1 na priobalnom bedemu Beogradske tvrđave Arheološka istraživanja Vodene kapije 1 na priobalnom bedemu Beogradske tvrđave

Republički zavod za zaštitu spomnika kulture je 21.03.2022. godine započeo zaštitna arheološka istraživanja Vodene kapije 1 na priobalnom bedemu Beogradske tvrđave, u saradnji sa Arheološkim institutom – Beograd i JKP „Zelenilo-Beograd“. Iskopavanja se obavljaju u okviru realizacije prve faze radova na izgradnji Linijskog parka, na potezu od Beton hale do bastiona Sv. Jakova i trajaće 45 dana.

Arheološka istraživanja Vodene kapije 1 na priobalnom bedemu Beogradske tvrđave Arheološka istraživanja Vodene kapije 1 na priobalnom bedemu Beogradske tvrđave

Među utvrđenjima Beogradske tvrđave pojas priobalnih fotifikacija ostao je do sada najslabije istražen. Usled položaja savremene infrastrukture i visokog nivoa podzemnih voda, bio je nedostupan istraživačima.

Proces utvrđivanja priobalne zone Beogradske tvrđave započet je u prvim decenijama 15. veka, a svoju konačnu formu ova bedemska trasa dobila je sredinom 18. veka.

Arheološka istraživanja Vodene kapije 1 na priobalnom bedemu Beogradske tvrđave

U toku dosadašnjih istraživačkih radova obavljen je mašinski iskop zemljnog nasipa visine 4 m, kojim je prostor ispred kapije bio nasut za potrebe izgradnje železničkih koloseka, u prvoj polovini 20. veka. Izgradnjom pruge i prateće infrastrukture priobalni bedemi su u velikoj meri devastirani. Uklanjanjem nasipa otkrivena su bedemska platna priobalnog i spoljnog priobalnog bedema, očuvana u visini od oko 3.5 m. U spoljnom priobalnom bedemu definisan je prolaz kojim se pristupalo kapiji sa reke. Sama Vodena kapija predstavlja zasvedeni prolaz kroz zemljni nasip priobalnog bedema. Kapija je imala baroknu fasadu, porušenu izgradnjom pruge, čiji tragovi se sada samo naziru u ravni spoljnog lica priobalnog bedema. Otkriveni delovi bedema sa kapijom pripadaju periodu 1717-1736. godine.

Istraživački radovi u unutrašnjosti kapije su takođe započeti. Vrši se iskop nasipa kojim je kapija bila zatvorena do visine od oko 3 m, tako da je samo deo njenog svoda bio vidljiv.

Arheološka istraživanja Vodene kapije 1 na priobalnom bedemu Beogradske tvrđave Arheološka istraživanja Vodene kapije 1 na priobalnom bedemu Beogradske tvrđave Arheološka istraživanja Vodene kapije 1 na priobalnom bedemu Beogradske tvrđave Arheološka istraživanja Vodene kapije 1 na priobalnom bedemu Beogradske tvrđave

Arheološka iskopavanja Vodene kapije 1 sa delovima otkrivenih bedema će omogućiti da jedan segment priobalnih fortifikacija na potezu od Beton hale do bastiona Sv. Jakova bude u celini sistematski istražen i da nakon konzervatorsko-restauratorskih radova bude prezentovan u okviru sadržaja Linijskog parka.

Arheološka istraživanja Vodene kapije 1 na priobalnom bedemu Beogradske tvrđave Arheološka istraživanja Vodene kapije 1 na priobalnom bedemu Beogradske tvrđave Arheološka istraživanja Vodene kapije 1 na priobalnom bedemu Beogradske tvrđave Arheološka istraživanja Vodene kapije 1 na priobalnom bedemu Beogradske tvrđave Arheološka istraživanja Vodene kapije 1 na priobalnom bedemu Beogradske tvrđave
VRH