NAZIV LOKALITETA: GOJINDOLSKO KALE (MALO KALE), selo Obrenovac, opština Pirot

RUKOVODILAC ARHEOLOŠKIH ISKOPAVANjA: dr Miroslav Lazić, arheolog

OPIS RADOVA NA ARHEOLOŠKOM LOKALITETU:

U prvoj polovini 2011. godine predložena je promena prvobitnog projekta za deonicu autoputa kod lokaliteta Malo kale kojom bi se izbegla gradnja tunela 10, a osa budućeg autoputa bila bi pomerena za nekoliko desetina metara južnije u odnosu na prvu varijantu, tako da bi ugrozila samo južni obod arheološkog nalazišta. Komunikacija Dimitrovgrad – Obrenovac široka je cca 4 m, a popločan kolovoz oivičen je masivnim kamenim pločama ukopanim uspravno. Na ovom drumu lako se uočava da postoji razlika u izradi kolovoza. Naime, na delu kojim se stupa na raskrsnicu korišćene su kamene ploče manjih dimenzija, što upućuje na zaključak da je niveleta kolovoza naknadno korigovana (podignuta) kako bi se olakšao pristup raskrsnici. U selu Obrenovac se nalazi antička cisterna za vodu (lokalitet Vrelo), koja indicira postojanje istovremenog naselja.

Deonica puta koja vodi ka utvrđenju na uzvišenju Gojindolsko kale, širine cca 5 m, izrađena je usecanjem u kosinu brda, a put je oslonjen na masivni potporni zid građen u tehnici suhozida od pritesanog kamena među kojima ima i veoma krupnih blokova. Visina ovog zida na pojedinim mestima prelazi 2.00 m. Deonicu puta koja vodi od stare raskrsnice Malo kale ka jugu, tačnije ka Nišavi i selu Gojin Dol, širine između 9 i 7 m, podupiru dva potporna zida građena u tehnici suhozida od blokova pritesanog kamena. Međuprostor ispunjen je nabijenim „trpancem“ od kamena, tucanika i zemlje. Njihova visina varira između od 1.00 do 2.00 m.

Pokretni arheološki nalazi su retki i uglavnom hronološki neosetljivi. To su pločaste gvozdene potkovice čija je upotreba započela tokom srednjeg veka. Grnčarija je recentna i potiče iz skorašnjih ukopa koje su načinili tragači za blagom.

VRH