NAZIV LOKALITETA: LATINSKA CRKVA, selo Glogovac, opština Bela Palanka

RUKOVODILAC ARHEOLOŠKIH ISKOPAVANjA: Marina Bunardžić, arheolog

OPIS RADOVA NA ARHEOLOŠKOM LOKALITETU:

Lokalitet se nalazi u selu Glogovac, severno od reke Draguše. Iskopavanjima je konstatovano da je u pitanju srednjovekovna crkvena građevina, koju je prema izgledu osnove i načinu gradnje moguće vremenski odrediti u drugu polovinu XV veka. Crkva je orijentisana istok zapada sa devijacijom od 22 stepena. Osnova je pravougaonog oblika sa oltarskom apsidom poligonalnog oblika sa spoljašnje, a polukružnog sa unutrašnje strane. Lica zidova građena su od tesanog kamena, pravilnog sloga u krečnom malteru dok je unutrašnjost ispunjena trpancem od lomljenog kamena u krečnom malteru. U građevinskom šutu prisutni su brojni ulomci srednjovekovne opeke, što upućuje na mogućnost da su njom bili zasvedeni naos i kalota apside.

Istražena je u potpunosti i unutrašnjost crkve. Nisu nađeni nikakvi ostaci poda, dok je od pokretnog arheološkog materijala ima dosta ulomaka praistorijske keramike i lepa. Kontrolnim rovovima napravljen je arheološki iskop do zdravice, radi utvrđivanja temeljne stope ili eventualnih ostataka starije arhitekture, ali ničeg nije bilo. Utvrđeno je da su temelji hrama ukopani u praistorijski kulturni sloj koji čini mrko crna kompaktna zemlja, veoma tvrda, koja se prilikom iskopavanja raspada na sitne grudvice. Uz severni zid su bila dva rasturena dečja groba, plitko ukopana.

Spoljne dimenzije crkve: sa apsidom crkva je duga 8 m, a široka 4,70 m. Prosečna očuvana visina zidova je 0,70 m, najviše do jednog metra. Po završenim arheološkim istraživanjima, posle tehničkog i foto dokumentovanja, ostaci crkve su pokriveni privremenom krovnom konstrukcijom.

Latinska crkva
Latinska crkva
VRH