NAZIV LOKALITETA: POLjE, selo Glogovac, opština Bela Palanka

RUKOVODILAC ARHEOLOŠKIH ISKOPAVANjA: dr Miroslav Lazić, arheolog

OPIS RADOVA NA ARHEOLOŠKOM LOKALITETU:

Otkriven je bogat kulturni sloj sa ostacima praistorijskih naseobina iz različitih epoha, kao i nekropola iz razvijenog bronzanog doba. Otkriven je veliki broj arheoloških nalaza (grnčarija, alatke od kremena, kosti i rožine, kao retki predmeti od metala). Najstariji slojevi potiču iz ranog bronzanog doba. To su otpadne jame, ispunjene pepelom, životinjskim kostima i odbačenom grnčarijom izuzetnog kvaliteta, koje se na osnovu sadržaja mogu vezati za praistorijsku kulturnu grupu Bubanj-Hum III. U severnom delu lokaliteta otkrivena je nekropola iz razvijenog bronzanog doba. Tu je nađen grob sa tri zajedno inhumirana pokojnika koji su u plitku grobnu jamu postavljeni na desni bok u izrazito zgrčenom položaju. U neposrednoj blizini ovog groba otkriveni su i prateći arheološki nalazi (grupe keramičkih posuda, ognjišta i urne sa tragovima spaljenih kostiju). Oblici grnčarije i način na koji je dekorisana upućuju da naselje iz starijeg gvozdenog doba pripada nosiocima starije faze Basarabi kulturnog kompleksa (VIII-VII stoleće pre Hr.).

Najmlađi nalazi potiču iz latenskog doba (II–I vek stare ere). Oni su otkriveni na istočnom rubu nalazišta. Tu dominira grnčarija rađena na vitlu (dvouhi i jednouhi pehari, situlasti lonci dekorisani metličastim ornamentom, kao i masivni pitosi).

Praistorija Praistorija
Praistorija
Trojni grob, praistorija
Trojni grob, praistorija
VRH