NAZIV LOKALITETA: SELIŠTE, selo Sinjac, opština Bela Palanka

RUKOVODILAC ARHEOLOŠKIH ISKOPAVANjA: Mirjana Blagojević, arheolog

OPIS RADOVA NA ARHEOLOŠKOM LOKALITETU:

Lokalitet se nalazi u ataru sela Sinjac, na prostoru sa leve strane puta Bela Palanka – Pirot, na trasi budućeg auto puta E 80 (deonica Čiflik - Pirot od km 56+308 do km 56+808). Lokalitet se prostire na površini od oko 5 ha gde su prethodnim istraživanjima (rekognosciranja) utvrđeni površinski nalazi koji pripadaju različitim periodima (praistorija, srednji vek). Meštani sela su potvrdili da se na ovom prostoru nalazilo selo gusto naseljeno, ograđeno, uz koje je tekao potok Rasinac, po kome je selo i dobilo ime-Sinjac. Selo je stradalo u naletu Turaka. Najmlađi horizont pripada periodu kasnog srednjeg veka i ostacima starog sela Sinjac, okvirno datovan u period 17-19 veka.

Otkopana su četiri objekta različite namene. Od pokretnog arheološkog materjala najznačajniji nalaz predstavlja ostava srebrnog i posrebrenog novca (113 komada) od kojih je veći deo sekundarno upotrebljen kao nakit, dok je 15 posrebrenih talera bez tragova sekundarne upotrebe. Uz novac nađena su i dva ukošnjaka. Horizont gvozdenog doba - U severoistočnom delu lokaliteta konstatovan je deblji sloj rečne i erozivne naplavine koji je savremeni i srednjovekovni horizont odvojio od praistorijskog.

Ovaj sloj nanosa karakterišu krupni komadi rečnog oblutka, kao sloj rečnog šljunka krupnog zrna. U središnjem delu lokaliteta ovaj sloj nije konstatovan. U delovima gde ima naplavine, ispod nje se nalazi gvozdenodobni horizont, odnosno grobne humke/konstrukcije sa potvrđenim skeletnim sahranjivanjem i kremiranim ostacima pohranjenim u keramičkoj urni.

Uz skeletne ostatke nađeni su gvozdeni i bronzani predmeti, delovi ratničke opreme, kao i keramičke posude manjih dimenzija. Starčevački kulturni sloj - U središnjem delu lokaliteta sloj naplavine nije prisutan, već se ispod sloja svetlo braon zemlje, koji ga deli od gvozdenodobnog horizonta, nalazi starčevački kulturni sloj. Tokom iskopavanja nisu konstatovani ukopi, niti objekti, te se može zaključiti da se radi o praistorijskom kulturnom sloju koji pretstavlja periferni deo naselja koje se najverovatnije nalazi u severnom delu lokaliteta izvan zone eksproprijacije.

Stačevački kulturni sloj prati se od 1,40m relativne dubine i debljine je oko 2m.

Gvozdeno doba, sahrana
Gvozdeno doba, sahrana
Gvozdeno doba, humka
Gvozdeno doba, humka
Gvozdeno doba, humka, objekat 1
Gvozdeno doba, humka, objekat 1
Ostaci starog sela
Ostaci starog sela
VRH