NAZIV LOKALITETA: ZID PORED PUTA, selo Veliki Jovanovac, opština Pirot

RUKOVODILAC ARHEOLOŠKIH ISKOPAVANjA: Milorad Miljković, arheolog

OPIS RADOVA NA ARHEOLOŠKOM LOKALITETU:

Lokalitet se nalazi sa desne strane magistralnog puta Dimitrovgrad-Pirot, gledano od pravca Dimitrovgrada, neposredno iza puta koji skreće za selo Veliki Jovanovac. Napovršini je bila vidljiva linija kamenja koja se pružalaparalelno sa trasom postojećeg puta.

Najverovatnije se radi o temelju recentnog objekta, koji je građen od kamena zalivenog u betonsku masu. Orijentisan je pravcem severozapad-jugoistok, širok je 0.55 m. Čini se da nije ukopan dublje od 10-ak sm.

Njegova udaljenost od savremenog puta je 12 m. Uočeno je da se on prati i dalje u oba pravca. U sloju je konstatovan malobrojan pokretan arheološki materijal, koji uglavnom sačinjavaju fragmenti recentne opeke.

VRH