Održan drugi sastanak partnera na projektu CultHeRit u Kluž-Napoki (Rumunija)

Prošle nedelje, u periodu od 11. do 13. juna, Nacionalni muzej istorije Transilvanije u Kluž-Napoki bio je domaćin prvog sastanka Upravnog odbora (Steering Committee/SCOM) Interreg Danube projekta „Pronalaženje rešenja za neuravnoteženosti na tržištu rada u sektoru kulturnog nasleđa u dunavskom regionu poboljšanjem njegove dostupnosti mladim stručnjacima”, skraćeno CultHeRit.

Održan drugi sastanak partnera na projektu CultHeRit u Kluž-Napoki (Rumunija)

Sastanku su prisustvovali predstavnici iz dvanaest ustanova zaštite kulturnog nasleđa, odnosno kolege iz Muzeja primenjene umetnosti u Budimpešti, Muzeja primenjene umetnosti u Beču, Kulturne platforme Gornje Austrije iz Linca, Nacionalnog instituta za nasleđe u Bukureštu, Nacionalnog muzeja istorije Transilvanije u Kluž-Napoki, Zavoda za zapošljavanje regiona Bihor u Oradei, Međuopštinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Subotici, Muzeja primenjene umetnosti u Pragu, Zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske u Banja Luci, Muzeja za umjetnost i obrt u Zagrebu, Istraživačko-obrazovnog centra Dvorac Rakičan u Rakičanu i Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture.

Održan drugi sastanak partnera na projektu CultHeRit u Kluž-Napoki (Rumunija)

Primarni zadatak sastanka je bio formiranje Upravnog odbora (Steering Committee/SCOM) i razrada ključnih elemenata projekta, te analiza prve faze sveobuhvatne ankete u okviru transnacionalne analize prakse zapošljavanja u institucijama kulturnog nasleđa u dunavskom regionu, koja je sprovedena u proteklom periodu i na temelju koje treba da nastane transnacionalni model zapošljavanja mladih stručnjaka. Ispred Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture član Upravnog odbora projekta biće Vladimir Džamić.

Održan drugi sastanak partnera na projektu CultHeRit u Kluž-Napoki (Rumunija)

Partneri su podneli izveštaj o formiranju Ključnih grupa zainteresovanih strana (Key Stakeholder Group/KSG) , što je i bio jedan od važnijih zadataka na početku realizacije projekta CultHeRit. Tokom prve faze susreta u Klužu prikazani su izveštaji sa inicijalnih sastanaka KSG, te zajednički analizirani rezultati prve faze projekta.

Održan drugi sastanak partnera na projektu CultHeRit u Kluž-Napoki (Rumunija)

Adrijan Lupas i Mihai Bukureas (Zavod za zapošljavanje regiona Bihor u Oradei) izvestili su o do sada prikupljenim podacima u trima anketama namenjenim upravama ustanova zaštite kulturnog nasleđa, zaposlenima u ustanovama zaštite i studentima koji teže zapošljavanju u ustanovama zaštite kulturnog nasleđa, a na osnovu izabranih studija.

Održan drugi sastanak partnera na projektu CultHeRit u Kluž-Napoki (Rumunija)

U drugom delu prvog sastanka Tomas Filip (Kulturna platforme Gornje Austrije iz Linca) uveo je partnere u treću etapu prve faze projekta u čijem fokusu je definisanje transnacionalnog aspiracionog modela zapošljavanja. Koncipirana kao jedna vrsta radionice, ova faza je realizovana kroz rad u grupama sa ciljem da pojasni sve aspekte složenog procesa kakav je kreiranje modela zapošljavanja koji bi bio u skladu sa zakonom i kulturnim politikama u svim zemljama učesnicama projekta CultHeRit. Završena je dinamičnim dijalogom i važnim uvidima u sličnosti i razlike među partnerima, odnosno lokalnim propisima i praksama koji su od vitalnog značaja za dalji razvoj projekta.

Održan drugi sastanak partnera na projektu CultHeRit u Kluž-Napoki (Rumunija)

Drugog dana projektnog sastanka partneri su se dogovorili oko daljih procedura, postavili vremenske okvire za prispeće izveštaja i analizu obimne baze podataka prikupljenih tokom ankete, te dogovorili program sledećeg sastanka koji treba da se održi u Beogradu krajem oktobra 2024. godine.

Održan drugi sastanak partnera na projektu CultHeRit u Kluž-Napoki (Rumunija)

U drugom delu sastanka je Marija Jurkić Flis (Muzej za umjetnost i obrt u Zagrebu), u svojstvu koordinatora komunikacijskih aktivnosti projekta, predstavila PR plan i novopostavljenu veb-stranicu projekta, te upoznala partnere sa važnošću kontinuirane promocije na društvenim mrežama i prikladnim alatima za promovisanje.

Održan drugi sastanak partnera na projektu CultHeRit u Kluž-Napoki (Rumunija)

U pauzama sastanka kolege iz Nacionalnog muzeja istorije Transilvanije su partnere upoznali sa aktivnostima u svojoj ustanovi i upriličili stručno tumačenje stalne postavke i povremenih izložbi, te organizovali posetu Muzeju farmacije u istorijskoj kući Hinc u kojoj se nekada nalazila prva apoteka u Kluž-Napoki.

Održan drugi sastanak partnera na projektu CultHeRit u Kluž-Napoki (Rumunija)

Ispred Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture prvom sastanku Upravnog odbora projekta CultHeRit prisustvovali su Vladimir Džamić, Tatjana Tripković i Ana Vranješ, kao i direktorka Centra za istoriju, teoriju i menadžment umetnosti i kulturnog nasleđa ARTIS Tamara Ognjević u svojstvu koordinatora Ključne grupe zainteresovanih strana na nacionalnom nivou.

Održan drugi sastanak partnera na projektu CultHeRit u Kluž-Napoki (Rumunija)

Projekat „Pronalaženje rešenja za neuravnoteženosti na tržištu rada u sektoru kulturnog nasleđa u dunavskom regionu poboljšanjem njegove dostupnosti mladim stručnjacima” je podržan od Programa za Dunavski region (Interreg Danube Region Programme) koji sufinansira Evropska unija.

Photo credit: IMM, Zoltàn Szalontai

#CultHeRit #DanubeRegion #project #CHIM #CH

Partneri na projektu

  • Iparművészeti Múzeum MAK - Museum of Applied Arts KUPF OÖ AJOFM Bihor
  • Republički zavod za zaštitu spomenika kulture Beograd
  • Međuopštinski zavod za zaštitu spomenika kulture Subotica
  • Uměleckoprůmyslové museum v Praze
  • Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa
  • Raziskovalno Izobraževalno Središče Dvorec Rakičan
  • Institutul Național al Patrimoniului Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei
  • Samostalni sindikat zaposlenih u kulturi Srbije
VRH