NAZIV LOKALITETA: RIMSKI MOST, Bela Palanka, opština Bela Palanka

RUKOVODILAC ARHEOLOŠKIH ISKOPAVANjA: dr Miroslav Vujović, arheolog

OPIS RADOVA NA ARHEOLOŠKOM LOKALITETU:

Arheološka iskopavanja sprovedena sa ciljem da se ustanove eventualni ostaci i utvrdi gabarit građevine sakralnog karaktera. Uz istočni profil u središnjem delu rova rova konstatovana je ozidana baza kamenog krsta sa vertikalno postavljenom pločom od žućkastog krečnjaka koja je prelomljena u gornjem delu. O postojanju i podizanju „obroka“ na ovom mestu početkom 20. veka postoje pisani zapisi.

Prilikom rekognosciranja okolnog terena a posebno prostora Gladnog polja od puta ka obali Nišave konstatovan je veliki broj nalaza u izoranoj zemlji, od ostataka građevinskog šuta (tegule, imbreksi), oruđa, keramičkih posuda, do numizmatičkih nalaza (kasnoantički bronzani novac).

VRH