Милка Чанак Медић
Радови на спасавању Лепенског Вира y 1970. години
Les travaux pour la sauvegarde de Lepenski Vir en 1970
ПДФ 1,6 MB
Мирјана Шакота
Прилози познавању манастира Бање код Прибоја
Les donnees pour connaître le monastère Banja près de Priboj
ПДФ 2,5 MB
Доброслав Ст. Павловић
Српски средњовековни писци о избору места и положају споменика културе
Choix des endroits et des positions des monuments culturels de la plume de nos biographes du moyenage
ПДФ 678 KB
Слободан Ђорђевић
Богородичина црква y Доцу код Студенице
Conservation de l'architecture de l'église dans le vilage Dolac au-dessus de Studenica
ПДФ 843 KB
Радомир Николић
О датовању живописа y капелама св. Николе и св. Ђорђа y Сопоћанима
Sur la fixation de la date des peintures dans les chapel-les de st. Nikolas et de st. Georges à Sopoćani
ПДФ 1,2 MB
Радомир Николић
Сопоћански медаљони
Les medaillons de Sopoćani
ПДФ 345 KB
Радомир Николић
Натпис на Краљевој цркви y Студеници
L'inscription sur l'église royale à Studenica
ПДФ 556 KB
Радослав Прокић
Конзерваторско-рестаураторски радови на црквини „Петковица" код Страгара
Conservation de l'église »Petkovica« près de Stragari
ПДФ 926 KB
Димитрије Мадас
Археолошка испитивања на црквини „Петковица" код Страгара
Recherches archéologiques sur les vestiges de »Petkovica« près de Stragari
ПДФ 490 KB
Радомир Николић
Живопис са црквине „Петковица" код Страгара
La peinture des ruines de l'église appelle »Petkovica« près de Stragari
ПДФ 402 KB
Радомир Станић
Црква св. Николе y Шумнику код Рашке
L'église de st. Nikolas à Šumnik près de Raška
ПДФ 658 KB
Живота Михаиловић
Постанак имена „Љубостиња"
Genese du nom »Ljubostinja«
ПДФ 214 KB
Доброслав Ст. Павловић
Непознати облик опека са кровова наших средњовековних цркава
Formes inconnues des toitures de nos églises moyenageuses
ПДФ 492 KB
Предраг Пајкић
О историји манастира Јошанице
Monastere Jošanica-courtes indications historiques
ПДФ 193 KB
Радослав Прокић
Конзерваторско-рестаураторски радови на архитектури цркве манастира Јошанице
Conservation de l'architecture de l'église de monastere Jošanica
ПДФ 890 KB
Радомир Николић
Прилог проучавању живописа манастира Јошанице
Apport pour l'étude de la peinture du monastère Jošanica
ПДФ 1,3 MB
Радоман Гашић
Конзервација живописа манастира Јошанице
Les travaux de conservation sur la peinture du monastère Jošanica
ПДФ 421 KB
Борислав Андрејевић
Марина кула код Куршумлије
La tour de Mara près de Kuršumulija
ПДФ 291 KB
Иван Путић
Конзерваторски радови на цркви манастира Горње Каменице
Les travaux de conservation sur l'église du monastère Gornja Kamenica
ПДФ 478 KB
Радомир Николић
Живопис црквице св. Николе y манастиру Горњаку
La peinture de la petite église st. Nikolas au monastère Gornjak
ПДФ 836 KB
Радоман Гашић
Конзервација живописа y цркви св. Арханђела y Борчу
La conservation de la peinture dans l'église de l'archange saint Michel à Borač
ПДФ 845 KB
Катица Чешљар
Проблеми конзервације живописа старе цркве y Смедереву
Le problem de la conservation de la peinture dans la vieille église de Smederevo
ПДФ 715 KB
Радомир Станић
Остаци иконостаса старе цркве y Кожетину код Александровца
Les parties de l'iconostase de la vieille église à Kožetin près de Aleksandrovac
ПДФ 463 KB
Бранислав Живковић
Конзерваторски радови на фрескама y Црној Реци
Les travaux de conservation sur la peinture du monastère Crna Reka
ПДФ 363 KB
Оскар Храбовски
Конструктивна асанација стабилизација цркве манастира Благовештења под Кабларом
L'assainissement constructif de la batisse de l'église du monastère Blagoveštenje sous Kablar
ПДФ 761 KB
Милка Чанак Медић
Благовештење под Кабларом
Blagoveštenje sous Kablar
ПДФ 1,8 MB
Павле Васић
Иконе Недељка Поповића Шербана y Острову
Les icônes de Nedeljko Popović Šerban à Ostrovo
ПДФ 1 MB
Слободан Ненадовић
Барокна архитектура XVIII века y Хиландару
Architecture baroque du XVIII eme siècle à Hilandar
ПДФ 900 KB
Мирјана Лесек
Иконостас цркве св. Преображења y Шатринцима
Iconostase de l'église st. Transfiguration à Šatrinci
ПДФ 753 KB
Братислава Костић
Алексеј Никифоровић великобечкеречки сликар
Aleksej Nikiforović — peintre de Veliki Bečkerek
ПДФ 508 KB
Доброслав Ст. Павловић
Капела из Амстердама и црква брвнара из Радијевића
Chapelle d'Amsterdam et l'église en bois de Radijevići
ПДФ 229 KB
Гордана Прица
Иконостас цркве св. Николе y Бачинцима
Iconostase de l'église de st. Nicolas a Bačinci
ПДФ 725 KB
Радомир Николић
Иконостас Ђорђа Крстића y Горњој Добрињи код Ужичке Пожеге
Ikonostase de Djordje Krstić à Gornja Dobrinja près de Užička Požega
ПДФ 732 KB
Боривоје Радић
Остаци народне архитектуре y доњем току Јасенице
Les vestiges de l'architecture populaire dans le cours inférieur de Jasenica
ПДФ 496 KB
Ружица Јовановић
Иивентар надгробних плоча y комплексу манастира Студенице
Inventaire des pierres tombales du monastère Studenica
ПДФ 1,4 MB
Часлав Јордовић
Александра Јуришић
Резултати археолошких испитивачких радава y Крушевцу период 1961—1962.
Resultats des recherches archéologiques à Kruševac en 1961—1962
ПДФ 1,5 MB
Саопштења IX / 1970 - Communications IX / 1970
ВРХ