Kladenčište, bazilika
Kladenčište, bazilika

Koridori Srbije d.o.o. iz Beograda ugovorili su sa Republičkim zavodom za zaštitu spomenika kulture – Beograd da obavi zaštitna arheološka iskopavanja i istraživanja na evidentiranim lokalitetima na trasi autoputa E–80. Zaština arheološka iskopavanja i istraživanja obavljana su sukcesivno i na osnovu posebnih ugovora u 2010., 2011.,2012. i 2013. godini. U periodu 2010–2013. zaštitna arheološka iskopavanja i istraživanja su obavljena na sledećim lokalitetima (spisak lokaliteta naveden je po položaju, od Niša prema Dimitrovgradu, a ne prema periodu kad su obavljeni radovi):

DEONICA AUTOPUTA E-80 LOKALITETI
Prosek – Bancarevo Bare 1, Jelašnica
Prosek – Bancarevo Bare 2, Jelašnica
Prosek – Bancarevo Bare 3, Jelašnica
Prosek – Bancarevo Česma Moralija, Bancarevo
Bancarevo – Crvena Reka Toplik, Glogovac
Bancarevo – Crvena Reka Latinska Crkva, Glogovac
Bancarevo – Crvena Reka Selište, Glogovac
Bancarevo – Crvena Reka Polje, Glogovac
Bancarevo – Crvena Reka Kladenčište, selo Špaj
Crvena Reka – Čiflik Livade, Moklište
Crvena Reka – Čiflik Slatina, Moklište
Crvena Reka – Čiflik Gladno Polje, Bela Palanka
Crvena Reka – Čiflik Rimski Most, Bela Palanka
Crvena Reka – Čiflik Latinska grobišta, Dol
Crvena Reka – Čiflik Sv. Car Konstantin i carica Jelena, Dol
Čiflik - Staničenje Selište, Sinjac
Čiflik - Staničenje Crkvište, Sinjac
Čiflik - Staničenje Kod Česme, Crnoklište
Čiflik - Staničenje Mađilka, Staničenje
Staničenje - Pirot Sarlah (jug), Pirot
Staničenje - Pirot Tursko groblje (Tri krsta) Sarlah sever, Pirot
Pirot - Dimitrovgrad Obrenovac Selo
Pirot - Dimitrovgrad Obrenovac Srećkovo, Obrenovac
Pirot - Dimitrovgrad Gojindolsko Kale (Malo Kale), Obrenovac
Pirot - Dimitrovgrad Rupa, Veliki Jovanovac
Pirot - Dimitrovgrad Zid pored puta, Veliki Jovanovac
Pirot - Dimitrovgrad Lazinje, Vojnegovac
Pirot - Dimitrovgrad Belo polje, Sukovo
Pirot - Dimitrovgrad Pored železničke pruge, Činiglavci
Pirot - Dimitrovgrad Selište (Kndina bara – Via militaris), Dimitrovgrad
Pirot - Dimitrovgrad Crkvište sa krstom, Gradinje
Pirot - Dimitrovgrad Voćnjak, Gradinje
Pirot - Dimitrovgrad Stara petlja, Dimitrovgrad

Deo pokretnih arheoloških nalaza koji su otkriveni prilikom arheoloških iskopavanja na navedenim lokalitetima predat je teritorijalno nadležnom muzeju. Pokretni nalazi koji još nisu predati nalaze kod rukovodilaca radova zbog pripreme tekstova za objavljivanje u stručnoj publikaciji. Na trasi autoputa E–80 teritorijalno nadležni muzeji su Narodni muzej u Nišu (za jedan lokalitet na trasi autoputa E–80) i Muzej Ponišavlja u Pirotu (za sve ostale lokalitete na trasi autoputa E–80), prema odgovarajućem rešenju koje izdaje Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije za odobrenje svih arheoloških iskopavanja i istraživanja. Teritorijalno nadležni muzeji naknadno će napraviti program i plan čuvanja, prezentovanja i izlaganja pokretnih arheoloških nalaza nakon potpunog završetka arheoloških iskopavanja na trasi autoputa E–80 i finalne predaje svih pokretnih nalaza. Finalna dokumentacija o izvedenim zaštitnim arheološkim iskopavanjima na trasi autoputa E–80 nalazi se u Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture – Beograd, Zavodu za zaštitu spomenika kulture Niš i teritorijalno nadležnim muzejima. Deo dokumentacije koji se odnosi na pokretne arheološke nalaze nalaziće se i u Narodnom muzeju Beograd.

Nakon kompletno završenih arheoloških iskopavanja na svim arheološkim lokalitetima koji su bili predmet ugovora sa Koridorima Srbije d.o.o. iz Beograda, Republički zavod za zaštitu spomenika kulture pripremiće i objaviti stručnu publikaciju o rezultatima izvedenih zaštitnih arheoloških iskopavanja i istraživanja.

Via Militaris, Dimitrovgrad
Via Militaris, Dimitrovgrad
VRH